Waste-to-Energy – kestävä ratkaisu lämpöenergian tuotantoon

Waste-to-Energy eli jätteestä energiaksi on moderni, puhdas ja tehokas energiantuotantomenetelmä, joka auttaa pitämään jätteet poissa kaatopaikoilta ja ehkäisee merkittävästi saastumista. Jätteenpolttolaitoksistamme on tullut energiateollisuudelle johtava esimerkki jätehuollossa ja tehokkuuden lisäämisessä.

Liettuan Kaunasissa ja Klaipedassa tuotamme tavanomaisesta yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä lämpöenergiaa, jonka toimitamme näiden kaupunkien kaukolämpöyhtiöille. Lisäksi myymme sähköä Nordpoolin kautta. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme tarjoavat kestävät ratkaisut lämmitykseen ja sähköön. Yhteistuotantolaitokset tekevät jätehuollosta kestävämpää: jäte käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon sen sijaan, että jäte päätyisi kaatopaikoille.

Virtuaalikierros Waste-to-Energy-voimalaitokseen

Tervetuloa Waste-to-Energy virtuaalikierrokselle Liettuan Klaipedassa sijaitsevaan voimalaitokseemme.

CHP plant Klaipeda

Waste-to-Energy edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä

Jätteenpoltto on prosessi, jossa poltetaan kiinteitä jätemateriaaleja, muunnetaan ne tuhkaksi, kaasuksi ja lämmöksi vähentäen samalla niiden määrää ja painoa. Se on tavanomainen jätteenhuoltomenetelmä erityisesti Keski-Euroopassa, jossa sen osuus kaikesta yhdyskuntajätteestä on noin 26 prosenttia.

Yksi jätteenpolton tärkeimmistä eduista on sen kyky vähentää kiinteän jätteen määrää merkittävästi. Tärkein etu jätteenpoltossa on kiinteän jätteen määrän merkittävä väheneminen.

Toisin kuin perinteisessä kaatopaikkasijoituksessa, jossa jäte kerääntyy ja vie arvokasta maatilaa, polttaminen vähentää jätemassaa jopa 90 prosenttia.

Jätteenpoltto voi myös tuottaa energiaa lämmön ja sähkön muodossa. Palamisprosessi vapauttaa lämpöenergiaa, joka voidaan valjastaa höyryn tuottamiseen ja turbiinien käyttämiseen, mikä lopulta tuottaa sähköä. Tämä menetelmä ei hyödytä ainoastaan jätehuoltoa vaan se edistää kestävää energiantuotantoa.

Nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa on kehittynyttä teknologiaa ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Päästöjen rajoitusjärjestelmät, kuten pesurit ja suodattimet, keräävät epäpuhtauksia ja varmistavat, että ilmakehään pääsee vain vähän haitallisia aineita. Lisäksi energian talteenottojärjestelmät maksimoivat poltossa syntyvän lämmön hyödyntämisen, mikä parantaa yleistä tehokkuutta ja kestävyyttä.

Jätteenpoltto- ja kaukolämpöjärjestelmät edustavat innovatiivista ja kestävää lähestymistapaa kaupunkien energiatarpeisiin ja jätehuoltoon.

Kaukolämpöprosessissa kuuma vesi tai höyry jaetaan putkiverkoston kautta  lämmityksen ja kuuman veden tuottamiseksi useisiin rakennuksiin tai asuinalueille. Yhteisöt, kuten kaupunkialueet, voivat saada kaksinkertaisen hyödyn liittämällä jätteenpolttolaitokset kaukolämpöjärjestelmiin. Ensinnäkin se parantaa jätteestä energiaksi -prosessin energiatehokkuutta, kun talteenotettu lämpö saadaan tuottavaan käyttöön sen sijaan, että se päästettäisiin ilmakehään. Toiseksi se tarjoaa luotettavan ja kestävän lämmönlähteen asuin- ja liiketiloihin, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Jätteestä energiaksi -prosessin energiatehokkuus paranee, kun talteen otettu lämpö saadaan tuottavaan käyttöön sen sijaan, että se päästettäisiin ilmakehään. Lisäksi se tarjoaa luotettavan ja kestävän lämmönlähteen asuin- ja liiketiloihin, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Tämä jätteenpolton ja kaukolämmön välinen symbioottinen suhde on esimerkki kiertotalouteen perustuvasta lähestymistavasta, jossa jätettä ei pelkästään hävitetä vaan aktiivisesti muutetaan  arvokkaiksi resursseiksi. Se on linjassa resurssitehokkuuden, ympäristön kestävyyden ja paikallisen energiantuotannon periaatteiden kanssa. Tämä tekee siitä houkuttelevan ratkaisun kaupunkialueille, jotka haluavat vastata sekä jätehuollon haasteisiin että puhtaiden ja tehokkaiden lämmitysratkaisujen kysyntään.

Waste-to-Energy -ratkaisulla on yhteiskunnassa kaksoisrooli. Tällä ratkaisulla on ensinnäkin hygieeninen tehtävä: jäljelle jäävä jäte, jota ei voida välttää tai kierrättää, käsitellään hyötykäyttöön.  Waste-to-Energy hyödyntää jäljelle jäävät jätevirrat.

Toiseksi käsittelemällä lajittelussa ja kierrätyksessä syntyvät jätteet, Waste-to-Enery toimii luotettavana saasteiden nieluna. Tämän roolin voi ennustaa kasvavan, koska  kierrätyksen käyttö lisääntyy. Waste-to-Energy hyödyntää jatkossakin jäteainesta parhaalla mahdollisella tavalla ja edistää kierrätystä.

Samalla kun Waste-to-Energy-laitokset takaavat jatkuvan palvelun kaupunkialueille ja teollisuudelle, ne hyödyntävät jäännösjätteen sisältämää energiaa energiantuotannon maksimointiin, sähköntuotantoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen.