Vihreät energiaratkaisut ja ESG:n painopisteet

Tuotamme puhdasta energiaa ja kestäviä energiaratkaisuja kaukolämmöstä teollisuuden energiapalveluihin. Energiantuotantomme ja -palvelumme tukevat asiakkaita, yhteisöjä ja kaupunkeja saavuttamaan ESG:n painopisteidemme mukaiset ilmastotavoitteet ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet.

Vastuullisena energiayhtiönä toimimme paikallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten tavoitteiden eturintamassa resurssitehokkaan ja hiilineutraalin talouden saavuttamiseksi. Tunnistamme puhtaan energian hyödyntämisen yhtenä tärkeimmistä keinoista kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten hiilestä irtautumissuunnitelmille.

Energiajärjestelmät käyvät läpi perustavanlaatuisia muutoksia, kun tehtävänä on torjua ilmastonmuutosta ja siirtyä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin energialähteisiin. Haastetta lisää se, että sähköistyminen liikenteestä teollisuuteen lisää merkittävästi sähkön kysyntää sekä sitä tarvetta, että sähköä tuotetaan uusiutuvista energialähteistä.

Tarjoamme energiaratkaisuja tulevaisuuttamme ja tulevia sukupolvia varten. Kunnioitamme maapalloa ja kannamme vastuun roolistamme ilmastokriisin hillitsemisessä. Siksi tuemme maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasujen vähentämistä ja biologisen monimuotoisuuden suojelun tavoitteitamme.

Ympäristövastuun painopisteet

Tarjoamme energiaratkaisuja  tulevaisuuttamme ja tulevia sukupolvia varten. Kunnioitamme maapalloa ja kannamme vastuun roolistamme ilmastokriisin hillitsemisessä. Siksi tuemme maailmanlaajuista  kasvihuonekaasujen vähentämistä ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevia tavoitteita.

Keskeiset tavoitteet

 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen -50 % vuoteen 2035 mennessä (vertailuvuosi 2019)
 • 100-prosenttisesti kestävästi hankitut biomassapolttoaineet.

Vastuullamme on välttää kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Teemme sen toimimalla tehokkaasti ja käyttämällä huipputeknologiaa minimoidaksemme maaperään, ilmaan, veteen ja ihmisille aiheutuvia vahinkoja.

Keskeiset tavoitteet

 • Voimalaitosten kaikki epäpuhtauspäästötasot ovat alhaisempia kuin parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT-AEL) ja/tai MCPD:hen liittyvät päästötasot, tapauksen mukaan.

Sosiaalisen vastuun painopisteet

Tarjoamme puhtaita, turvallisia, edullisia ja innovatiivisia energiaratkaisuja sekä annamme yhteisöille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja.

Keskeiset tavoitteet

 • Vähintään yksi energiansäästökampanja tai muu yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvä tiedotuskampanja vuodessa
 • Strategiset toimittajat soveltavat Grenin toimittajien eettisiä toimintaohjeita. Gren soveltaa riskiperusteista seurantaa toimittajakantaansa.

Työntekijämme toteuttavat strategiaamme ja kestävän kehityksen tavoitteitamme. Pyrimme  jatkuvasti innovaatioihin ja parempaan. Meillä on vahva kunnioitukseen perustuva yrityskulttuuri ja työolosuhteet, joissa turvallisuus on etusijassa. Tasa-arvo on perusperiaatemme, ja pyrimme varmistamaan, että työntekijämme voivat sitoutua työhönsä täysin.

Keskeiset tavoitteet

 • Henkilöstön tasapuolinen jakautuminen ikäryhmittäin ja sukupuolittain
 • Nolla syrjintä-, häirintä- ja ihmisoikeusloukkausta
 • Nolla työtapaturmatapausta oman henkilöstön ja urakoitsijoiden keskuudessa
 • Työntekijöiden sitoutumisen aste >80 vuoteen 2025 mennessä.

Hallinnon vastuun painopisteet

Gren kasvaa.  Panostamme vahvasti nykyiseen toimintaamme, ja etsimme aktiivisesti uusia mahdollisuuksia nykyisen liiketoimintamme ulkopuolelta. Ottamalla ESG mukaan päätöksentekoomme voimme maksimoida sidosryhmiemme vastuullisuutta ja välttää tarpeettomia riskejä.

Keskeiset tavoitteet

 • Priorisoimme investointeja, jotka vaikuttavat merkittävästi  Grenin vastuullisuuteen

Toimenpide:

 • Yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSDR) ja EU:n luokitusjärjestelmäasetuksen raportointiprosessin perustaminen.

Olemme resilienttejä ja varautuneet energiamarkkinoiden heilahtelujen, ilmastonmuutoksen, sosiaalipoliittisten muutosten tai digitaalisen teknologian kehityksen aiheuttamiin häiriöihin. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että heidän energiahuoltonsa on turvattu. Toimimme läpinäkyvästi ja rehellisesti, ja meillä on nollatoleranssi laittomia tai epäeettisiä liiketoimintakäytäntöjä kohtaan.

Keskeiset tavoitteet

 • Tuotannon käytettävyys 98 %
 • Grenin palveluihin vaikuttavia tietoturvapoikkeamia tai niistä johtuvia tietoturvaloukkauksia nolla
 • AML/ABC-käytäntöihin liittyviä tapauksia nolla.

Pidämme huolta tulevaisuudestamme jo tänään tarjoamalla puhtaan energian ratkaisuja. Haluamme myös energisoida ihmisiä, yrityksiä, yhteisöjä ja kaupunkeja saavuttamaan kestävää menestystä, joka on hyväksi yrityksille, kaupungeille, ympäristölle, ihmisille ja koko yhteiskunnalle.

Arvomme, luottamus, kunnioitus, ratkaisukeskeisyys ja asiakaslähtöisyys, ohjaavat meitä  matkallamme. Autamme asiakkaitamme, yhteisöjämme ja kaupunkejamme saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja hiilestä irtautumista.

Vastuullisena energiayhtiönä mahdollistamme paikallisten, alueellisten ja globaalien kumppaneiden resurssitehokkaan ja hiilineutraalin talouden. Tunnustamme haasteen ja tarjoamme  hiilestä irtautumista koskevia keskeisiä suunnitelmia kaupungeille, yhteisöille ja yrityksille – puhtaan ja kohtuuhintaisen energian muodossa.

Maailmassa on torjuttava ilmastonmuutosta ja siirryttävä fossiilisesta energiasta uusiutuviin luonnonvaroihin. Siksi energiajärjestelmät käyvät läpi perustavanlaatuisia muutoksia. Lisäksi liikenteen ja teollisuuden laajamittainen sähköistäminen lisää energian kysyntää merkittävästi. Maailmanlaajuinen haaste on tuottaa mahdollisimman suuri osa tästä energian kysynnästä uusiutuvista lähteistä.

Tarjoamme energiaratkaisuja yhteistä tulevaisuuttamme ja tulevia sukupolvia varten. Kunnioitamme maapalloa ja kannamme vastuun roolistamme ilmastokriisin hillitsemisessä. Siksi tuemme maailmanlaajuista kasvihuonekaasujen vähentämisen ja biologisen monimuotoisuuden suojelun tavoitteita.

Hiilestä irtautuminen on energialiiketoiminnallemme ensisijaisen tärkeää. Pyrimme poistumaan fossiilisten energialähteiden käytöstä yhtiön kasvaessa.

Siksi kehitämme innovatiivisia, räätälöityjä ja kestäviä ratkaisuja, jotka kannustavat asiakkaita siirtymään kaupunkien lämmityksessä ja jäähdytyksessä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Tuemme ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelua kestävällä biopolttoainehankinnalla.

Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelu on ratkaiseva tekijä luonnon köyhtymisen torjunnassa. Tuotamme lämpöä pääasiassa biopolttoaineista, ja vuonna 2023 aloitimme sertifiointiohjelman yhteistyössä toimittajiemme kanssa.  Aiomme käyttää 100-prosenttisesti kestävästi hankittua biomassaa vuoteen 2025 mennessä ja noudattaa uusiutuvan energian direktiivin menetelmiä.

Kannustamme asiakkaitamme siirtymään fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan kaukolämpöön ja -jäähdytykseen. Esimerkkinä tästä on jäähdytysratkaisun rakentaminen E-Piimin meijeriin Viron Paideen.

Vastuullamme on välttää kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Teemme sen toimimalla tehokkaasti ja  huipputeknologiaa käyttäen minimoidaksemme vahinkoja maaperään, ilmaan, veteen ja ihmisille.

Pyrimme vähentämään energiantuotantomme ja -toimituksemme vaikutuksia käyttämällä kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiämme sekä yhteistuotantolaitoksiamme mahdollisimman tehokkaasti ja minimoimalla ilman, veden ja maaperän epäpuhtaudet.

Tarjoamme puhtaita, turvallisia, edullisia ja innovatiivisia energiaratkaisuja ja annamme yhteisöille mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja. Gren kunnioittaa kaikkia sidosryhmiään – asiakkaita, toimittajia, yhteistyökumppaneita ja viranomaisia. Heidän oikeutensa, hyvinvointinsa ja turvallisuutensa ovat meille tärkeitä.

Voimaannutamme ja koulutamme paikallisia yhteisöjä, jotta ne voivat tehdä parempia ja kestävämpiä valintoja. Asetamme ihmisoikeuksien ja korkeiden työnormien kunnioittamisen etusijalle arvoketjussamme. Pyrimme noudattamaan tiukasti toimittajien eettisiä ohjeita ja sosiaalisia suojatoimia.

Työntekijämme toteuttavat strategiaamme ja tavoitteitamme. Pyrimme jatkuvasti saamaan aikaan innovaatioita, ja haluamme olla parempia. Kulttuurimme perustuu kunnioitukseen. Työolosuhteiden turvallisuus on etusijalla. Tasa-arvo on perusperiaate, ja pyrimme varmistamaan, että työntekijämme tuntevat olevansa sitoutuneita.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat organisaatiomme perusperiaatteita – ylläpidämme turvallisia työolosuhteita, kehitämme kiinnostavia työkokemuksia ja  parannamme jatkuvasti työkulttuuriamme.

Käymme aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme palveluitamme ja muokataksemme kestävän kehityksen matkaamme. Tähän sisältyy vuorovaikutus työntekijöidemme kanssa, toimittajasuhteidemme hallinta kestävän polttoainealkuperän varmistamiseksi sekä palautteen saaminen asiakkailtamme.

Rakennamme kestäviä ympäristöjä ihmisille ja yrityksille. Tässä rakentamisessa Viron, Latvian, Liettuan ja Iso-Britannian kaupungit ovat meille tärkeitä kumppaneita.

Kaupungeissa, joissa toimimme, tuemme paikallisia yhteisöjä energiatehokkuuteen liittyvissä koulutushankkeissa sekä kouluja, paikallisia urheiluseuroja ja taideyhdistyksiä.