ESG

Meie eesmärk on luua tuleviku energiat. Pakume energialahendusi ning tagame oma klientidele energia, mis panustab kestliku arengu eesmärkide saavutamisse. Meie tegevused jõustavad inimesi, ettevõtteid ja omavalitsusi ning me hoolime tulevastest põlvkondadest.

Kestlikud energialahendused ja ESG prioriteedid

Rahvusvahelised kliimaeesmärgid, sh fossiilsete kütuste kasutuse osakaalu vähendamine, ning kliimamuutustega kohanemise vajadus sunnivad energiaturgu kiiresti ümber kujunema. Energiamahukate sektorite (sh tööstus ja transport) elektrifitseerimine toob juba täna kaasa nõudluse suurenemise nutikate ja kestlike energialahenduste järele.

Tunnustame vajadust vähendada inimtegevusega kaasnevat keskkonnamõju. Soovime pakkuda oma klientidele tõhusaid tööstuslikke energiateenuseid ja taastuvatel energiaallikatel põhinevat kaugkütet ja -jahutust ning aidata seeläbi klientidel vähendada oma tegevusega seotud süsiniku jalajälge.

Oleme vastutustundlik energiaettevõte ning pingutame pidevalt selle nimel, et püsida ressursitõhususe ja kasvuhoonegaaside heite näitajate osas esirinnas. Mõistame selle vajalikkust ning tunneme rõõmu, et saame olla puhta ja taskukohase energia pakkuja.

Oleme määratlenud ESG prioriteedid, mis näitavad suunda meie tegevuse kestlikuks juhtimiseks. ESG (ing. Environmental, Social and Governance) on juhtimisstandardite kogum, mis käsitleb ühiselt keskkonnamõju (sh mõju kliimale, veesaaste, ressurikasutus), sotsiaalset mõju (sh. võrdne kohtlemine, mitmekesisus, tervis, ohutus) ning ettevõtte juhtimist (sh eetika, korruptsioon, avatus ja läbipaistvus).

Gren Eesti AS tegevus vastab vastutustundliku ettevõtluse indeksi hõbetasemele

Icon of green energy bulb

Keskkonnaalased prioriteedid

Austame planeeti ja võtame vastutuse oma rolli eest kliimakriisi leevendamisel. Seetõttu toetame ülemaailmseid kasvuhoonegaaside vähendamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise eesmärke. Me tegutseme, mitte ei otsi vabandusi.

Peamised eesmärgid

● Vähendada aastaks 2035 kasvuhoonegaaside heidet 50% võrra võrreldes 2019. aastaga
● Kasutada ainult säästvalt toodetud ja tarnitud biomassi

 

Meie kohustus on vältida energiatootmise ebasoodsaid mõjusid keskkonnale ja inimesele.  Rakendame tipptehnoloogiat, et tagada tootmise tõhusus ning vältida keskkonna saastamist.

Peamised eesmärgid 

 •  Tootmine toimub vastavalt rahvusvahelistelt tunnustatud parima võimaliku tehnoloogia nõuetele.
Icon of customer care

Sotsiaalsed prioriteedid

Pakume puhtaid, turvalisi, taskukohaseid ja uuenduslikke energialahendusi ning anname kogukondadele võimaluse teha jätkusuutlikke valikuid.

Peamised eesmärgid 

 • Vähemalt üks energiasäästu või ettevõtete sotsiaalse vastutusega seotud teadlikkuse tõstmise kampaania aastas
 • Strateegilised tarnijad jagavad Gren tarnijate käitumiskoodeksis toodud põhimõtteid. Rakendame tarnijate riskipõhist järelevalvet.

Greni töötajad on uuendusmeelsed ning toetavad Gren püüdlusi kestliku arengu suunas.

Meil on austusel põhinev tugev ettevõttekultuur. Töötingimuste kujundamisel on esikohal tööohutus. Võrdsus on üks meie aluspõhimõte ja püüame tagada, et meie inimesed tunneksid end kaasatuna.

Peamised eesmärgid 

 • Ei esine diskrimineerimise, ahistamise ja inimõiguste rikkumiste juhtumeid
 • Ei teki ühtegi tööga seotud vigastust nii enda töötajate kui ka töövõtjate seas
  Töötajate tasakaalustatud jaotus vanuserühma ja soo järgi
 • Töötajate kaasatuse tase > 80% aastaks 2025

Juhtimise prioriteedid

Gren on kiiresti kasvav ettevõte. Investeerime eesmärgipäraselt praegustesse tegevustesse ja otsime aktiivselt uusi võimalusi laienemiseks. Arvestades otsuste tegemisel ESG prioriteetidega maandame nii enda kui huvigruppide riske.

Peamised eesmärgid 

 • Eelistame investeeringuid, millel on suur positiivne mõju Greni kestlikkuse eesmärkidele

Tegevus: 

 • Teostame aruandlust vastavalt EL jätkusuutlikkuse aruandluse direktiivi (CSDR) ja ELi taksonoomiamääruse suunistele

Meil on valmisolek ning võimekus tegutseda muutuvates turutingimustes, mida kujundavad energiaturu kõikumine, kliimamuutused, ootamatud sotsiaalpoliitilised sündmused ja digitehnoloogia areng. Kliendid saavad meid usaldada, et tagame nende energiaga varustatuse. Töötame läbipaistvalt ja ausalt, nulltolerantsiga ebaseaduslike või ebaeetiliste ärivõtete suhtes.

Peamised eesmärgid

 •  Energiatootmise töökindlus 98%
 • Mitte ühtegi sellist infoturbeintsidenti, mis mõjutavad Greni teenuseid või viivad andmekaitse reeglite rikkumiseni
 • Mitte ühtegi rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikaga (AML/ABC poliitikaga) seotud juhtumit

Aruanded

ESG aruanne 2023

Meie eesmärk on toota tuleviku energiat juba täna – puhta energia lahenduse pakkumise kaudu tahame anda inimestele, ettevõtetele, kogukondadele ja linnadele energiat jätkusuutliku edu saavutamiseks. Sellel teekonnal juhivad meid meie väärtused – usaldus, austus, lahendustele orienteeritus ja kliendikesksus.

Pakume rohelist, usaldusväärset ja taskukohast energiat kõigile, alates korteritest ja eramajadest kuni kontoriteni ja tervete tööstusharudeni. Aitame kogukondadel ja linnadel saavutada süsiniku jalajälje vähendamise eesmärke.

Vastutustundliku energiaettevõttena aitame kohalikel ja rahvusvahelistel partneritel arendada ressursitõhusat ja süsinikuneutraalset majandust.

Tunneme rõõmu, et saame  puhta ja taskukohase energia pakkujana panustada kasvuhoonegaaside heite vähendamise tegevustesse.  Rahvusvahelised kliimaeesmärgid, sh fossiilsete kütuste osakaalu vähendamine, ning kliimamuutustega kohanemise vajadus sunnivad energiaturgu kiiresti ümber kujunema. Energiamahukate sektorite (sh tööstus ja transport) elektrifitseerimine toob juba täna kaasa nõudluse suurenemise nutikate ja kestlike energialahenduste järele.

Pakume energialahendusi ühise tuleviku ja tulevaste põlvkondade jaoks. Austame planeeti ja võtame vastutuse oma rolli eest kliimakriisi leevendamisel. Seetõttu toetame ülemaailmseid kasvuhoonegaaside vähendamise ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise eesmärke. Tegutseme, mitte ei otsi vabandusi.

Energiaäri dekarboniseerimine on meie jaoks prioriteet. Töötame selle nimel, et lahutada oma majanduskasv fossiilpõhiste energiaallikate kasutamisest.
Seetõttu töötame välja uuenduslikke, kohandatud ja jätkusuutlikke lahendusi julgustades kliente üle minema fossiilkütuseid kasutavatelt lahendustelt taastuvatel energiaallikatel põhinevale kaugküttele ja -jahutusele ning kasutama jätkusuutlikke tööstuslikke energialahendusi (näiteks meie rajatud E-Piima tehase jahutuslahendus Paides). Toetame ökosüsteemi ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset läbi biokütuste säästva hankimise. Toodame soojust peamiselt biokütustest ja 2023. aastal alustasime koostöös tarnijatega biokütuste sertifitseerimisprogrammi. Plaanime 2025. aastaks kasutada ainult säästvalt toodetud ja tarnitud biomassi ja viia end vastavusse taastuvenergia direktiivi metoodikatega.

Meie kohustus on vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja ühiskonnale. Töötame tõhusalt ja kasutame tipptehnoloogiat, et minimeerida kahju maale, õhule, veele ja inimestele.

Meie eesmärk on vähendada oma energiatootmise ja -varustuse mõju, kasutada kaugkütte- ja -jahutussüsteeme ning suure tõhususega koostootmisjaamu, et vähendada õhku, vette ja pinnasesse sattuvaid saasteaineid.

Pakume puhtaid, turvalisi, taskukohaseid ja uuenduslikke energialahendusi ning anname kogukondadele võimaluse teha jätkusuutlikke valikuid. Gren austab kõiki huvirühmi – kliente, tarnijaid, partnereid ja ametiasutusi. Nende õigused, heaolu ja turvalisus on meile olulised.

Võimestame ja harime kohalikke kogukondi, et nad saaksid teha paremaid ja jätkusuutlikumaid valikuid. Seame oma väärtusahelas esikohale inimõiguste austamise ja kõrged tööstandardid. Soovime rangelt järgida tarnijate käitumiskoodeksit ja minimaalseid sotsiaalseid tagatisi.

Greni töötajad viivad ellu meie strateegilisi ambitsioone – me püüdleme pidevalt uuenduste poole, et olla aina paremad. Meie töökultuur põhineb austusel ning me loome töötingimused, kus ohutus on esikohal. Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on meie organisatsiooni aluspõhimõtted – püüame tagada, et meie inimesed tunneksid end täielikult kaasatuna, säilitame ohutud töötingimused, arendame kaasahaaravat töökogemust ja täiustame pidevalt oma töökultuuri.

Hoiame aktiivset dialoogi huvirühmadega, et parandada teenuseid ja kujundada jätkusuutlikkuse teekonda. See hõlmab klientide tagasisidet, töötajatega suhtlemist ja tarnijatega kontakti hoidmist, et tagada kütuse jätkusuutlik päritolu.

Eesti, Läti, Leedu ja Ühendkuningriigi linnad on meie jaoks võtmepartnerid inimestele ja ettevõtetele jätkusuutliku keskkonna loomisel. Toetame kohalikke kogukondi energiatõhususega seotud haridusprojektidega ning toetame koole, kohalikke spordiklubisid ja kunsti- ja kultuuriühendusi.

Telli Greni uudised