Privaatsusteated

Meie privaatsusteated

Me hoolime oma sidusrühmade privaatsusest. Me kogume ja töötleme isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja õiguspärastel eesmärkidel ning ainult siis, kui on olemas kehtiv seaduslik alus.

Greni kontsern, sealhulgas selle tütarettevõtted, on võtnud endale kohustuse austada privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid isikuandmetega seotud seaduseid ja määruseid.

Loe meie privaatsusteadetest, kuidas me seda teeme.

Privaatsusteade klientidele

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas me kogume ja töötleme klientidega seotud isikuandmeid. Teade kehtib, kui kasutad meie tooteid ja teenuseid või mõnel muul viisil meiega suhtled. Teade kehtib ka sel juhul, kui oled äriklient.

Samuti võime sulle pakkuda täiendavat toote- või teenusepõhist privaatsusteavet toote- või teenusepõhistes tingimustes, privaatsuslisas või muudes teatistes, millega võid meie toote või teenuse kasutamise ajal kokku puutuda.

Gren kogub ja töötleb, kus asjakohane, mitmesugust liiki isikuandmeid:

 • Isikuandmed – kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), demograafilised andmeid (sugu, vanus, keel, rahvus, ametialased andmed ja lisateave, nagu huvid või segmendirühm) ja isikukood, kui see on vajalik tuvastamiseks.
 • Lepingu– ja tehinguandmed – nagu teave lepingute, tellimuste, ostude, maksestaatuse ja arvete kohta; salvestatud ja transkribeeritud telefonikõned; tellitud teenused ja teenused, millest olete loobunud, ning muud meiega tehtud tehingud, nagu teenusepäringud ja sõnumivahetused meie
 • Makse– ja krediidireitingu andmed – nagu maksekaardi ja pangakonto andmed, mis on vajalikud ostude kinnitamiseks või raha tagastamiseks, krediidivõimekus.
 • Internetiandmed ja identifikaatorid – andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiatega selle kohta, kuidas kasutatakse meie teenuseid, lehitsemise tegevused ja segmendid, IP-aadress, küpsise ID, mobiili ID, veebilehitseja ja seadme andmed ning asukoht.
 • Turvaandmed – andmed, mida kasutatakse meie teenuste ja territooriumi kasutamise turvamiseks, näiteks nagu salasõna ja sisselogimise andmed, turvalogid ja turvakaamera salvestised.
 • Tehnilised ja tarbimisandmed – andmed, mis on seotud seadme või rakenduse talitlemisega, muuhulgas tarbimise mõõtmise ning soojuse, elektri ja muude kommunikatsioonide tootmisega, samuti andmed nutiseadmetest, muuhulgas andmed igasugustelt sensoritelt (nt temperatuur).

Isikuandmed, mida töötleme, pärinevad eri allikatest:

 • Sinult endalt – kui tellid või kasutad meie teenuseid, kui täidad huvide vormi, osaled küsitluses või konkursil, lood konto, lehitsed meie veebisaiti või mõnel muul viisil suhtled meiega.
 • Kolmandatelt osapooltelt – näiteks avalikud aadressiraamatud, krediidireitingu agentuurid, võlgade sissenõudmise firmad, paigaldamispartnerid, turunduspartnerid ja muud andmete andjad.
 • Gren kontserni ettevõtetelt – ettevõtted jagavad teavet punktis 6 nimetatud eesmärkidel.

Kasutame sinu isikuandmeid eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel lepingu, nõusoleku, seadusjärgse kohustuse ja õigustatud huvi alusel. Kasutame sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3.1 Teenuse osutamine ja klienditeenindus

Kogume ja kasutame sinu isikuandmeid selleks, et töödelda tellimusi, osutada teenuseid, pakkuda klienditeenindust ning hallata makseid, lepinguid ja tehinguid.

Teenuste osutamiseks vajalikud andmed on erinevad sõltuvalt tootest või teenusest. Näiteks internetiteenuste korral võib olla vaja kasutaja autentida, samas kui soojuse mõõgilepingute korral on meil vaja mõõta tarbimist. Meie klienditeenindus tegeleb sinu päringutega ja vahetab sõnumeid sinu teenindamiseks. Klienditeenindus võib ka pakkuda optimaalset lepingu tüüpi, mille me sinu jaoks välja arvutame. Võime sinuga suhelda lepingut puudutavates küsimustes telefoni, posti, e-kirja, SMS-i, vestluse, automaatkõnede ja muude digikanalite, muuhulgas sotsiaalmeedia, vahendusel.

Sinu andmete töötlemise aluseks teenuse osutamisel ja klienditeeninduse korral on tavaliselt leping. Kui seaduses on kehtestatud nõusoleku nõue, võime küsida sinu nõusolekut teatavate teenuste, näiteks asukohapõhiste teenuste, osutamiseks.

3.2 Müük, turundus ja kommuikatsioon sidusrühmadega

Võime sinuga ühendust võtta seoses turundustegevusega, kui sa ei ole meie klient. Küsime sinu nõusolekut ühenduse võtmiseks, kui seda näeb ette seadus, kuid muul juhul ühenduse võitmise aluseks õigustatud huvi. Võime saata nõusolekuta automaatseid elektroonseid turundusteateid, mis on suunatud sulle kui kliendile või ametialaseks suhtluseks, kui seda lubab kohalik seadus Kasutame traditsioonilisi turunduskanaleid (nt post, telefon, ukselt-uksele-müük). Korraldame ka loteriisid ja konkursse.

3.2.1 Klienditurundus
Klienditurundus on automatiseeritud turundusteade, mis saadetakse ilma nõusolekuta olemasolevatele klientidele ja äriklientidele nendes riikides, kus selline praktika on lubatud.

Meie jaeklientidele, kes tellivad meie tooteid ja teenuseid, saadame regulaarselt pakkumisi ja teavet toodete ja teenuste kohta, mis on olulised kliendisuhte seisukohalt. Saadame need teated kontaktaadressile (telefon või e-posti aadress), mida on meiega jagatud. Meie äriklientidele (praegused ja tulevased kliendid, äripartnerite töötajad, teised huvitatud isikud) saadame pakkumisi ja teavet toodete, teenuste, reklaamürituste ja nende teenuste kohta, mis on olulised nende ametikohaga seoses. Saadame need teated töökoha kontaktaadressile, mille oleme saanud kliendilt, tema ettevõttelt või avalikust allikast.

3.2.2 Nõusolekupõhine turundus
Saadame automatiseeritud elektroonseid turundusteateid ja uudiskirju, kui oled andnud selleks nõusoleku. Selline turundus võib sisaldada teavet mis tahes Gren kontserni ettevõtte toodete ja teenuste või partneri toodete ja teenuste kohta. Võime ka koguda turundusnõusolekuid oma partnerite eest.

3.2.3 Traditsioonilised turunduskanalid
Võime kasutada traditsioonilisi turunduskanaleid (post, telefon, ukselt-uksele-müük) sinuga ühenduse võtmiseks seoses meie toodete ja teenuste ja meie partnerite toodete ja teenustega, välja arvatud siis, kui oled blokeerinud oma kontaktandmete kasutamise.

3.2.4 Milliseid andmeid kasutatakse müügi- ja turundustegevuse optimeerimiseks (profiili koostamine)

Turundamiseks ja reklaamimiseks kasutame andmeid, mis on kogutud kliendisuhte kestel ja kliendiküsitlustest; internetikäitumise andmeid ja tuletatud andmeid, mis näiteks ennustavad kasutaja huve. Nende andmete põhjal saame muuta turundustegevust asjakohasemaks ja tõhusamaks ja saata personaliseeritud pakkumisi. Tuletatud andmete näiteks on segment, mis ütleb meile, et kasutaja elab tõenäoliselt eeslinnas või ridaelamus. Võid saada ka konkreetse pakkumise näiteks seetõttu, et kolisid hiljuti.

3.2.5 Suhted huvirühmadega
Haldame suhteid huvirühmadega suheldes nendega asjakohastes teemades ja küsimustes ning reklaamides oma korraldatavaid üritusi. Teated saadetakse otse e-postiga kontaktaadressile, mille oleme saanud huvitatud isikutelt või nende ettevõttelt.

3.3 Toote- ja teenusearendus

Töötleme isikuandmeid selleks, et parandada ja töötada välja paremaid teenuseid oma klientidele, toetada ärialaste otsuste tegemist ja võtta arvesse klientide tagasisidet ja vajadusi. Toote- ja teenusearenduse tarbeks toimub andmete töötlemine õigustatud huvi alusel. Seda viiakse läbi kogudes tagasisidet otse kasutajatelt uuringute, testrühma, intervjuude, küsimustike ja muude turu-uuringu vormidega; kasutades meie teenuste kasutamise kohta kogutud analüütilisi andmeid; kasutades salvestatud või transkribeeritud telefonikõnesid koolitamiseks ja teeninduse kvaliteedi parandamiseks ja kontrollides süsteemi funktsionaalsust ajutiste valimi andmetega, mida kogutakse tavapärase teenuse kasutamise ajal. Meie toote- ja teenusearenduse tarbeks töödeldakse tavaliselt võimalikult deidentifitseeritud andmeid. Kui uuringuga seoses kogutakse klientide tegelikke kontaktandmeid või kui korraldame intervjuusid klientidega isiklikult, võime eraldi teavitada kontaktandmete kasutamisest uuringu või intervjuuga seoses. Harva võime kasutada tegelike andmete valimeid näiteks selleks, et kontrollida meie süsteemide funktsioneerimist.

3.4 Seadusjärgsed kohustused

Töötleme isikuandmeid, et täita oma seaduslikke kohustusi, näiteks raamatupidamise ja maksuseadusest ja rahapesu vastu võitlemise seadusest tulenevaid kohustusi.

3.5 Seaduslike õiguste kaitse ja meie teenuste ja klientide turvalisuse tagamine

Kasutame isikuandmeid, et kaitsta ja tagada endi ja klientide õigusi. Tavaliselt töödeldakse andmeid õigusnõuete kaitsmiseks, võla sissenõudmiseks, krediidivõime kontrollimiseks, teabe turvalisuse tagamiseks ning pettuse ja väärkäitumise ära hoidmiseks õigustatud huvi alusel. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et tagada meie toodete ja teenuste turvalisus, mistõttu säilitame juurdepääsulogid ja süsteemi varukoopiad, autendime kasutajad ja hoiame ära rünnakud.

Kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, millel on õiguslikud või samaväärsed olulised tagajärjed, siis teavitame sellest ette. Kui selline automatiseeritud otsuste tegemine ei ole õigusaktide järgi lubatud, ei ole vajalik tulemuslikkuse pärast või meiega lepingu sõlmimiseks, küsime nõusolekut.

Alati on võimalik avaldada oma arvamust või vaidlustada üksnes automatiseeritud töötlemisel põhinevat otsust, samuti taotleda manuaaselt otsustamise protsessi, võttes meiega ühendust.

Gren kustutab või deidentifitseerib isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti. Täpsemate säilitusaegade kohta võta meiega ühendust.

Vajaduse korral võime isikuandmeid jagada:

 • Gren kontserni ettevõtetega – meie kontserni ettevõtted võivad kasutada sinu isikuandmeid käesolevas teates ette nähtud eesmärkidel õigustatud huvi alusel kehtiva õiguse lubatud ulatuses, muuhulgas oma toodete ja teenuste turundamiseks.
 • Äripartneritega – avaldame isikuandmeid oma äripartneritele õigustatud huvi alusel kehtiva seaduse lubatud ulatuses. Sellised olukorrad on näiteks järgmised:
 • Kui oled ostnud meie tooteid ja teenuseid äripartnerilt, on meil sageli vaja vahetada andmeid sinu kohta ostu haldamise eesmärgil, näiteks selleks, et välja selgitada sinu tellimus ja maksmine.
 • Kui ostad meie äripartneri toote või teenuse meie kaudu, sõlmid lepingu äripartneriga, kes seda toodet või teenust müüb, meie lisame ostusumma otse sinu arvele müüjaga sõlmitud lepingu alusel. Gren võib edastada sinu isikuandmed sellele äripartnerile ostu teostamiseks ja selleks, et meie saaksime neile maksta.
 • Meie äripartneriteks on näiteks soojussõlmede hoolduse pakkujad, võlgade sissenõudmise firmad, kindlustusfirmad, elektroonika jaemüüjad, ja internetireklaami partnerid.
 • Nõusoleku, lepingu või päringuga – võime jagada sinu isikuandmeid, kui meil on sinu nõusolek, et võime seda teha. Mõned meie tooted ja teenused võimaldavad sul jagada oma isikuandmeid teistega. Meie jagame sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui see on vajalik meievahelise lepingu järgsete kohustuste või sinu esitatud päringu täitmiseks. Näiteks avaldame sinu aadressi posti-, kulleri- või paigaldamisteenuse osutajale, et oleks võimalik sinu tellitud toode kätte toimetada või teenuts osutada.
 • Meie alltöövõtjatega – kasutame teenuste osutamiseks alltöövõtjaid. Sellistel alltöövõtjatel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele ning nad töötlevad neid andmeid meie eest, kuid neile ei ole antud luba kasutada isikuandmeid mingil muul eesmärgil, kui meiega kokku lepitud teenuse osutamiseks. Tagame, et meie alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid kooskõlas käesoleva teatega asjakohaste lepinguliste kokkulepete alusel. Isikuandmeid töötlevad teenuse osutajad on võrguehituspartnerid, teleturundus- ja müügipartnerid, makse- ja arvete koostamise partnerid ning infotehnoloogilise tarkvara ja teenuste osutajad.
 • Omandamiste ja võõrandamiste käigus – kui otsustame omandada, müüa, ühineda või muul viisil äritegevust ümber korraldada, võime selle käigus avaldada isikuandmeid tulevastele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele.
 • Ametiasutusetega (õigusmenetlused ja seadused) – avaldame sinu andmeid pädevatele riigiasutustele, nagu politsei, õigusaktide alusel nõutavas ulatuses. Võime avaldada ka sinu isikuandmeid kohtumenetluse või ametiasutuse päringuga seoses kehtiva õiguse või kohtumääruse alusel või kohtumenetluse või ametiasutuse menetlusega seoses või kui see on mingil muul viisil seaduse järgi nõutud või lubatud.

Mõned meie teenuse osutajad ja kontserni ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt, mis tähendab, et andmed võivad mõnikord asuda teises riigis või neid võidakse edastada teise riiki, muuhulgas ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EMP-d, rakendab Gren asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks Euroopa komisjoni ette antud lepingu tüüptingimused.

Täpsemate küsimuste korral, võta meiega ühendust.

Kui kasutad meie teenuseid või külastad meie veebisaite, võib Gren koguda andmeid sinu seadmete kohta küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiatega. Rohkem teavet küpsiste haldamise ja võrgus andmete kasutamise kohta leiad meie küpsistepoliitikast.

Allpool on loetletud sinu õigused, mis puudutavad isikuandmeid, mida Gren töötleb. Palume sul tähele panna, et mõned õigused ei pruugi olla kohaldatavad, näiteks siis, kui andmeid ei ole võimalik sinuga siduda.

 • Õigus pääseda ligi isikuandmetele juurde – sul on õigus olla teavitatud sinu andmete töötlemise kohta ja nõuda koopiat oma isikuandmetest.
 • Õigus parandada isikuandmeid – sul on õigus nõuda, et sind puudutavad isikuandmed parandataks või vajaduse korral uuendataks.
 • Õigus isikuandmed üle kanda – sul on õigus saada sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meiega jaganud, ning neid uuesti kasutada. Saame valitud andmeid anda masinloetaval kujul, mille töötlemise aluseks on kas leping või nõusolek.
 • Õigus andmed kustutada – kustutame andmed sinu taotlusel, kui neid ei ole enam seaduslikult vaja.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui oled andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, on sul alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.
 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele – sul on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes Greni õigustatud huvi alusel, nagu meie toodete ja teenuste arendamine, ja muudel punktides 3 ja 6 selgitatud eesmärkidel. Gren võib sinu taotluse tagasi lükata, kui töötlemise jätkamiseks on mõjuv põhjus.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist – teatavatel juhtudel on sul õigus nõuda töötlemise
 • Elektroonsetest turundusteadetest ja kliendiuuringutest loobumine – kui sa enam ei soovi saada Grenilt turundusteateid, võid igal ajal neist loobuda. Kõige lihtsam on klõpsata turundusteate lõpus olevale lingile.
 • Teleturundusest ja otsepostitusest loobumine – kui sa ei soovi enam, et Gren teeks sulle turunduskõnesid telefoni või otsepostituse teel, võid sellest teavitada meie klienditeeninduse esindajat kõne ajal.
 • Küpsiste haldamine ja suunatud internetireklaamist – kui soovid hallata küpsiseid meie veebisaitidel või loobuda suunatud internetireklaamist, loe lisaks meie küpsistepoliitikast.

Kaebuse esitamine – kui me ei täida sinu päringut, teavitame sind selle põhjustest. Kui sa ei ole rahul sellega, kuidas me andmeid töötleme, võta ühendust Andmekaitseinsepktsiooniga www.aki.ee.

Gren jätab endale õiguse parandada käesolevat privaatsusteadet. Võimalikest parandustest privaatsusteates antakse teada meie veebisaidil või võetakse otse ühendust.

Gren kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisaküsimuste korra palun võta meiega ühendust vastavalt:

Gren Eesti
Niidu 24
80047 Pärnu
Eesti

Gren Tartu
Sõrba 54/1
50106 Tartu
Eesti

Gren Viru
Puru tee Sõrba 79
31023 Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Eesti

Privaatsusteade konsultantidele ja tarnijatele

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas me kogume ja töötleme konsultantide ja tarnijatega seotud isikuandmeid.
Samuti võime sulle pakkuda privaatsusteavet eraldi tingimustes või lisades vastava toote, teenuse või süsteemi kohta.

Gren kogub ja töötleb, kus asjakohane, mitmesugust liiki isikuandmeid:

 • Isikuandmed – nagu kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), demograafilised andmeid (sugu, vanus, keel, rahvus, ametialased andmed) ja tuvastamisega soetud andmed (ID-kaardi number, passi number).
 • Halduslikud andmed – nagu sinu elulookirjeldus ja pädevused, teave eelmiste ülesannete või projektide kohta, milles oled osalenud, kui see on asjakohane; taustauuringu tulemused, krediidireitingu teave, fotod, õnnetuste andmed, projekti aja ja kohalolu juhtimine ning teave tööga seotud varustuse ja teenuste kohta, mida kasutad meiega töötades, sealhulgas näiteks salvestatud ja transkribeeritud telefonikõned, koolituste salvestised, sõnumid, ning sinu poolt enda kohta sise- ja väliskanalites avaldatud teave.
 • Finantsandmed, nagu pangakonto andmed, reisi- ja muud kulud, kindlustuse teave.
 • Internetiandmed ja identifikaatorid – andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiatega selle kohta, kuidas kasutatakse meie teenuseid, lehitsemise tegevused ja segmendid, IP-aadress, küpsise ID, mobiili ID, veebilehitseja ja seadme andmed ning asukoht.
 • Turvaandmed – andmed, mida kasutatakse meie teenuste ja territooriumi kasutamise turvamiseks, näiteks nagu salasõna ja sisselogimise andmed, turvalogid ja turvakaamera salvestised.

Sinu isikuandmed, mida töötleme, pärinevad erinevatest allikatest:

 • Sinult endalt ja sinu tööandjalt – saame teavet vahetult sinult ja ettevõttelt, kus sa töötad.
 • Kolmandatelt osapooltelt – võime saada teavet kolmandatelt osapooltelt, nagu ametiasutused (nt politsei ja teised korrakaitseorganid).
 • Gren kontserni ettevõtetelt – ettevõtted jagavad teavet allpool punktis 6 loetletud eesmärkidel.

Kasutame sinu isikuandmeid eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel lepingu, nõusoleku, seadusjärgse kohustuse ja õigustatud huvi alusel. Tavaliselt on tarnijasuhete kontekstis andmetöötluse õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi hallata meie kontaktisikute, projektitöötajate või konsultantide teavet tööga seotud küsimustes. Peale selle on meil teatavad seadusest ja lepingust tulenevad kohustused, mille kohaselt peame isikuandmeid töötlema. Teatavates konkreetsetes olukordades võidakse küsida nõusolekut.

Kasutame sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Tarnija ja konsultandi vahelise suhte haldus – töötleme isikuandmeid selleks, et hallata ametialaseid suhteid oma äripartneritega. See hõlmab meie huvirühmadega ühenduse võtmist ja ürituste korraldamist.
 • Töökorralduste ja -ülesannete juhtimine, hindamine ja üldine haldus – töötleme konsultantide isikuandmeid selleks, et hallata nende tööd ja ülesandeid. Varustame konsultante töövahenditega, korraldame koolitusi ja osutame teenuseid, korraldame reisi- ja kulunõudeid ja projektitunde, hindame lepingu täitmise tulemuslikkust ning haldame kindlustust ja makseid. Isikuandmeid töödeldakse ka tarnijalepingu haldamisel, näiteks siis, kui allkirjastatakse kokkulepped teabe avaldamise keelu kohta.
 • Teenusearendus ja aruandlus – töötleme isikuandmeid oma siseteenuste parandamiseks ja arendamiseks. Teenuse arendamiseks kogutakse sult vahetult tagasisidet uuringute ja küsimustikega; kasutatakse meie teenuste kasutamisega seotud andmete analüüsi; ning kasutatakse salvestatud või transkribeeritud telefonikõnesid teatud tegevuste koolitamiseks ja teenuse kvaliteedi parandamiseks. Meil on olemas ka organisatsioonisisene aruandlus, milles kasutatakse isikuandmeid.
 • Seadusjärgsed kohustused – töötleme isikuandmeid, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi; näiteks täidame maksustamise, raamatupidamise, väärtpaberite, altkäemaksu ja rahapesu vastase võitluse, töötervishoiu ja -ohutuse reegleid ja muid äriühingule Grenile kehtestatud seadusjärgseid kohustusi.
 • Turvalisuse, ohutuse ja seaduslike õiguste tagamine – kasutame isikuandmeid oma teabe, hoonete, toodete, teenuste ja personali turvalisuse ja ohutuse tagamiseks. See tegevus on korraldatud kohaliku seaduse järgi, näiteks säilitame juurdepääsulogid ja süsteemi varukoopiad, hoiame ära rünnakud, jälgime süsteemi kasutamist, tuvastame ja autendime isikuid ning jälgime juurdepääsu ja hooneid (muuhulgas CCTV abil) ning määrame kindlaks isikute asukoha hädaolukorras. Töötleme isikuandmeid ka seaduslike õiguste kaitsmiseks, muuhulgas selleks, et ära hoida ja uurida pettusi, tööstusspionaaži ja muid kuritegusid.

Kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, millel on õiguslikud või samaväärsed olulised tagajärjed, siis teavitame sellest ette. Kui selline automatiseeritud otsuste tegemine ei ole õigusaktide järgi lubatud, ei ole vajalik tulemuslikkuse pärast või meiega lepingu sõlmimiseks, küsime nõusolekut.

Gren kustutab või deidentifitseerib isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti. Täpsemate säilitusaegade kohta võta meiega ühendust.

Vajaduse korral võime isikuandmeid jagada:

 • Gren kontserni ettevõtetega – meie kontserni ettevõtted võivad kasutada sinu isikuandmeid käesolevas teates ette nähtud eesmärkidel õigustatud huvi alusel kehtiva õiguse lubatud ulatuses, muuhulgas oma toodete ja teenuste turundamiseks.
 • Äripartneritega – avaldame isikuandmeid oma äripartneritele õigustatud huvi alusel kehtiva seaduse lubatud ulatuses. Sellised olukorrad on näiteks järgmised:
 • Kui oled ostnud meie tooteid ja teenuseid äripartnerilt, on meil sageli vaja vahetada andmeid sinu kohta ostu haldamise eesmärgil, näiteks selleks, et välja selgitada sinu tellimus ja maksmine.
 • Kui ostad meie äripartneri toote või teenuse meie kaudu, sõlmid lepingu äripartneriga, kes seda toodet või teenust müüb, meie lisame ostusumma otse sinu arvele müüjaga sõlmitud lepingu alusel. Gren võib edastada sinu isikuandmed sellele äripartnerile ostu teostamiseks ja selleks, et meie saaksime neile maksta.

Meie äripartneriteks on näiteks soojussõlmede hoolduse pakkujad, võlgade sissenõudmise firmad, kindlustusfirmad, elektroonika jaemüüjad, ja internetireklaami partnerid.

 • Nõusoleku, lepingu või päringuga – võime jagada sinu isikuandmeid, kui meil on sinu nõusolek, et võime seda teha. Mõned meie tooted ja teenused võimaldavad sul jagada oma isikuandmeid teistega. Meie jagame sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui see on vajalik meievahelise lepingu järgsete kohustuste või sinu esitatud päringu täitmiseks. Näiteks avaldame sinu aadressi posti-, kulleri- või paigaldamisteenuse osutajale, et oleks võimalik sinu tellitud toode kätte toimetada või teenuts osutada.
 • Meie alltöövõtjatega – kasutame teenuste osutamiseks alltöövõtjaid. Sellistel alltöövõtjatel võib olla juurdepääs sinu isikuandmetele ning nad töötlevad neid andmeid meie eest, kuid neile ei ole antud luba kasutada isikuandmeid mingil muul eesmärgil, kui meiega kokku lepitud teenuse osutamiseks. Tagame, et meie alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid kooskõlas käesoleva teatega asjakohaste lepinguliste kokkulepete alusel. Isikuandmeid töötlevad teenuse osutajad on võrguehituspartnerid, teleturundus- ja müügipartnerid, makse- ja arvete koostamise partnerid ning infotehnoloogilise tarkvara ja teenuste osutajad.
 • Omandamiste ja võõrandamiste käigus – kui otsustame omandada, müüa, ühineda või muul viisil äritegevust ümber korraldada, võime selle käigus avaldada isikuandmeid tulevastele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele.
 • Ametiasutusetega (õigusmenetlused ja seadused) – avaldame sinu andmeid pädevatele riigiasutustele, nagu politsei, õigusaktide alusel nõutavas ulatuses. Võime avaldada ka sinu isikuandmeid kohtumenetluse või ametiasutuse päringuga seoses kehtiva õiguse või kohtumääruse alusel või kohtumenetluse või ametiasutuse menetlusega seoses või kui see on mingil muul viisil seaduse järgi nõutud või lubatud.

Mõned meie teenuse osutajad ja kontserni ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt, mis tähendab, et andmed võivad mõnikord asuda teises riigis või neid võidakse edastada teise riiki, muuhulgas ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EMP-d, rakendab Gren asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks Euroopa komisjoni ette antud lepingu tüüptingimused.

Gren rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks nende kaotsimineku või väärkasutuse eest. Meil on kinnitatud küberturvalisuse juhtimismudel, milles on kirjeldatud rollid ja kohustused kontserni tasandil, ning meie juhistes on üksikasjalikult selgitatud, kuidas tuleb Grenis isikuandmeid käidelda. Korraldame töötajatele küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise koolitusi, et tagada privaatsus ja turvalisus. Nõuame tarnijatelt lepinguga sarnaste turvakontrollide kehtestamist.

Kui kasutad meie teenuseid või külastad meie veebisaite, võib Gren koguda andmeid sinu seadmete kohta küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiatega. Rohkem teavet küpsiste haldamise ja võrgus andmete kasutamise kohta leiate lugedes meie küpsisepoliitikat.

Allpool on loetletud sinu õigused, mis puudutavad isikuandmeid, mida Gren töötleb. Palume sul tähele panna, et mõned õigused ei pruugi olla kohaldatavad, näiteks siis, kui andmeid ei ole võimalik sinuga siduda.

 • Õigus pääseda ligi isikuandmetele juurde – sul on õigus olla teavitatud sinu andmete töötlemise kohta ja nõuda koopiat oma isikuandmetest.
 • Õigus parandada isikuandmeid – sul on õigus nõuda, et sind puudutavad isikuandmed parandataks või vajaduse korral uuendataks.
 • Õigus isikuandmed üle kanda– sul on õigus saada sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meiega jaganud, ning neid uuesti kasutada. Saame valitud andmeid anda masinloetaval kujul, mille töötlemise aluseks on kas leping või nõusolek.
 • Õigus andmed kustutada – kustutame andmed sinu taotlusel, kui neid ei ole enam seaduslikult vaja.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui oled andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, on sul alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.
 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele – sul on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes Greni õigustatud huvi alusel, nagu meie toodete ja teenuste arendamine, ja muudel punktides 3 ja 6 selgitatud eesmärkidel. Gren võib sinu taotluse tagasi lükata, kui töötlemise jätkamiseks on mõjuv põhjus.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist – teatavatel juhtudel on sul õigus nõuda töötlemise
 • Elektroonsetest turundusteadetest ja kliendiuuringutest loobumine – kui sa enam ei soovi saada Grenilt turundusteateid, võid igal ajal neist loobuda. Kõige lihtsam on klõpsata turundusteate lõpus olevale lingile.
 • Teleturundusest ja otsepostitusest loobumine – kui sa ei soovi enam, et Gren teeks sulle turunduskõnesid telefoni või otsepostituse teel, võid sellest teavitada meie klienditeeninduse esindajat kõne ajal.
 • Küpsiste haldamine ja suunatud internetireklaamist – kui soovid hallata küpsiseid meie veebisaitidel või loobuda suunatud internetireklaamist.

Kaebuse esitamine – kui me ei täida sinu päringut, teavitame sind selle põhjustest. Kui sa ei ole rahul sellega, kuidas me andmeid töötleme, võta ühendust Andmekaitseinsepktsiooniga www.aki.ee.

Gren jätab endale õiguse parandada käesolevat privaatsusteadet. Võimalikest parandustest privaatsusteates antakse teada meie veebisaidil või teavitatakse otse.

Gren kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisaküsimuste korra palun võta meiega ühendust vastavalt:

Gren kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisaküsimuste korra palun võta meiega ühendust vastavalt:

Gren Eesti
Niidu 24
80047 Pärnu
Eesti

Gren Tartu
Sõrba 54/1
50106 Tartu
Eesti

Gren Viru
Puru tee Sõrba 79
31023 Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve
Eesti

Privaatsusteade tööle kandideerijatele

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas me kogume ja töötleme tööle kandideerijatega seotud isikuandmeid seoses värbamiste ning ressursside hankimisega.
Lisaks võime pakkuda privaatsusteavet vastava toote, teenuse või süsteemi kohta eraldi tingimustes või lisades.

Gren kogub ja töötleb, kus asjakohane, mitmesugust liiki isikuandmeid:

 • Isikuandmed – nagu kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), demograafilised andmed (sugu, vanus, keel ja rahvus).
 • Värbamise teave – nagu avaldus ja elulookirjeldus, intervjuu teave, videointervjuud, eelmiste tööandjate ja teiste kolmandate poolte soovitused, teave pädevuste, kvalifikatsiooni, oskuste, töökogemuse ja hariduse kohta. Enne võimaliku töölepingu sõlmimist teeme teatavaid tegevusi, mille käigus võime koguda ka vajalikke tervisekontrolli, uimastiproovi, taustakontrolli (sealhulgas turvakontrolli), psühhomeetriliste ja võimekuse testide tulemusi olenevalt ametikohast, millele kandideerite, ning kus vajalik, värbamistegevusteks.
 • Tuvastamisandmed – nagu isiku tuvastamise tõend ja isikukood.
 • Internetiandmed ja identifikaatorid – andmed, mida kogutakse küpsiste või sarnaste tehnoloogiatega selle kohta, kuidas meie teenuseid kasutatakse, muuhulgas IP-aadress, küpsise ID ja mobiilse seadme ID.

Isikuandmed, mida töötleme, pärinevad erinevatest allikatest:

 • Sinult endalt – saame teavet, kui esitad meile oma andmed, muuhulgas avalduse või elulookirjelduse, või kui suhtled meiega mõnel muul viisil.
 • Kolmandadelt osapooltelt – võime saada teavet kolmandatelt osapooltelt, nagu värbamisagentuurid, sinu soovituskirjad ja eelmised tööandjad, meditsiinilise või tervisekontrolli tegijad ja ametiasutused või muud isikud, kes teevad taustauuringuid. Küsime sult nõusolekut selliste andmete kogumiseks, kui seda näeb ette kehtiv seadus.
 • Gren kontserni ettevõtetelt – ettevõtted jagavad teavet allpool punktis 6 loetletud eesmärkidel.

Kasutame sinu isikuandmeid eelnevalt kindlaks määratud eesmärkidel õigustatud huvi ja seadusjärgse kohustuse alusel. Lisaks õiguslikule huvile võime kasutada sinu isikuandmeid sinu nõusolekul (seda eelkõige siis, kui lisanõusolekud on nõutud kehtiva seaduse järgi).

Peamised eesmärgid, mille pärast isikuandmeid töötleme, on loetletud allpool:

 • Värbamine ja ressursside hankimine – kasutame sinu isikuandmeid sinuga ühenduse võtmiseks, teavitamiseks sinu avalduse staatusest või lisateabe hankimiseks. Kasutame sinu isikuandmeid ka selleks, et ette valmistada ja korraldada intervjuusid ja kontrollimisi, hindamisi, soovituste kontrollimist, taustauuringuid sedavõrd, kui see on seadusega lubatud.
 • Töötaja kausta koostamine – kui Gren sind tööle võtab, võidakse sinu taotlusprotsessi käigus antud isikuandmed kanda sinu kui töötaja registrisse ja neid kasutatakse sinu karjääri haldamiseks Grenis.
 • Teenusearendus ja analüüsimine – võime kasutada sinu isikuandmeid selleks, et parandada ja arendada oma värbamisprotsessi ja muid seotud teenuseid, ning analüütilistel eesmärkidel. Kui võimalik, püüame kasutada deidentifitseeritud andmeid.
 • Meie teenuste ja teiste turvalisus – isikuandmeid kasutatakse meie teenuste ja süsteemide infoturbe tagamiseks.
 • Seadusjärgsed kohustused – töötleme isikuandmeid, et täita oma seadusjärgseid kohustusi.

Kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, millel on õiguslikud või samaväärsed olulised tagajärjed, siis teavitame sellest ette. Kui selline automatiseeritud otsuste tegemine ei ole õigusaktide järgi lubatud, ei ole vajalik tulemuslikkuse pärast või meiega lepingu sõlmimiseks, küsime nõusolekut.

Gren kustutab või deidentifitseerib isikuandmed, kui need ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti. Täpsemate säilitusaegade kohta võta meiega ühendust.

Vajaduse korral võime isikuandmeid jagada:

 • Gren kontserni ettevõtetega – meie kontserni ettevõtted võivad kasutada sinu isikuandmeid käesolevas teates ette nähtud eesmärkidel õigustatud huvi alusel kehtiva õiguse lubatud ulatuses.
 • Kolmandate osapooltega – Gren võib jagada sinu isikuandmeid volitatud kolmandate osapooltega, kes töötlevad Greni jaoks isikuandmeid käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel. Nende hulka võivad kuuluda värbamiskonsultandid või agentuurid, testide pakkujad, IT-tarkvara ja -teenuste pakkujad ning teised, kes aitavad meil vabu töökohti täita ja tööle kandideerijate sobivust hinnata. Neil volitatud kolmandatel isikutel ei ole lubatud kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel. Nõuame, et nad tegutseksid järjepidevalt käesoleva teatega ja kasutaksid asjakohaseid meetmeid sinu isikuandmete kaitsmiseks.
 • Omandamiste ja võõrandamiste käigus – kui otsustame omandada, müüa, ühineda või muul viisil äritegevust ümber korraldada, võime selle käigus avaldada isikuandmeid tulevastele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele.
 • Ametiasutusetega (õigusmenetlused ja seadused) – avaldame sinu andmeid pädevatele riigiasutustele, nagu politsei, õigusaktide alusel nõutavas ulatuses. Võime avaldada ka sinu isikuandmeid kohtumenetluse või ametiasutuse päringuga seoses kehtiva õiguse või kohtumääruse alusel või kohtumenetluse või ametiasutuse menetlusega seoses või kui see on mingil muul viisil seaduse järgi nõutud või lubatud.

Mõned meie teenuse osutajad ja kontserni ettevõtted tegutsevad rahvusvaheliselt, mis tähendab, et andmed võivad mõnikord asuda teises riigis või neid võidakse edastada teise riiki, muuhulgas ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i või EMP-d, rakendab Gren asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks Euroopa komisjoni ette antud lepingu tüüptingimused.

Gren rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks nende kaotsimineku või väärkasutuse eest. Meil on kinnitatud küberturvalisuse juhtimismudel, milles on kirjeldatud rollid ja kohustused kontserni tasandil, ning meie juhistes on üksikasjalikult selgitatud, kuidas tuleb Grenis isikuandmeid käidelda. Korraldame töötajatele küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise koolitusi, et tagada privaatsus ja turvalisus. Nõuame tarnijatelt lepinguga sarnaste turvakontrollide kehtestamist.

Kui kasutad meie teenuseid või külastad meie veebisaite, võib Gren koguda andmeid sinu seadmete kohta küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiatega. Rohkem teavet küpsiste haldamise ja võrgus andmete kasutamise kohta leiate lugedes meie küpsisepoliitikat.

Allpool on loetletud sinu õigused, mis puudutavad isikuandmeid, mida Gren töötleb. Palume sul tähele panna, et mõned õigused ei pruugi olla kohaldatavad, näiteks siis, kui andmeid ei ole võimalik sinuga siduda.

 • Õigus pääseda ligi isikuandmetele juurde – sul on õigus olla teavitatud sinu andmete töötlemise kohta ja nõuda koopiat oma isikuandmetest.
 • Õigus parandada isikuandmeid – sul on õigus nõuda, et sind puudutavad isikuandmed parandataks või vajaduse korral uuendataks.
 • Õigus isikuandmed üle kanda– sul on õigus saada sind puudutavaid isikuandmeid, mida oled meiega jaganud, ning neid uuesti kasutada. Saame valitud andmeid anda masinloetaval kujul, mille töötlemise aluseks on kas leping või nõusolek.
 • Õigus andmed kustutada – kustutame andmed sinu taotlusel, kui neid ei ole enam seaduslikult vaja.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui oled andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, on sul alati õigus oma nõusolek tagasi võtta.
 • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele – sul on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemise suhtes Greni õigustatud huvi alusel, nagu meie toodete ja teenuste arendamine, ja muudel punktides 3 ja 6 selgitatud eesmärkidel. Gren võib sinu taotluse tagasi lükata, kui töötlemise jätkamiseks on mõjuv põhjus.
 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist – teatavatel juhtudel on sul õigus nõuda töötlemise
 • Elektroonsetest turundusteadetest ja kliendiuuringutest loobumine – kui sa enam ei soovi saada Grenilt turundusteateid, võid igal ajal neist loobuda. Kõige lihtsam on klõpsata turundusteate lõpus olevale lingile.
 • Teleturundusest ja otsepostitusest loobumine – kui sa ei soovi enam, et Gren teeks sulle turunduskõnesid telefoni või otsepostituse teel, võid sellest teavitada meie klienditeeninduse esindajat kõne ajal.
 • Küpsiste haldamine ja suunatud internetireklaamist – kui soovid hallata küpsiseid meie veebisaitidel või loobuda suunatud internetireklaamist, loe lisaks meie küpsistepoliitikast.

Kaebuse esitamine – kui me ei täida sinu päringut, teavitame sind selle põhjustest. Kui sa ei ole rahul sellega, kuidas me andmeid töötleme, võta ühendust Andmekaitseinsepktsiooniga www.aki.ee.

Gren jätab endale õiguse parandada käesolevat privaatsusteadet. Võimalikest parandustest privaatsusteates antakse teada meie veebisaidil või teavitatakse otse.

Gren kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisaküsimuste korra palun võta meiega ühendust vastavalt:

Gren kontsern ja selle tütarettevõtted on sinu isikuandmete vastutavad töötlejad. Lisaküsimuste korra palun võta meiega ühendust vastavalt:

Gren Eesti
Niidu 24
80047 Pärnu
Eesti

Gren Tartu
Sõrba 54/1
50106 Tartu
Eesti

Gren Viru
Puru tee Sõrba 79
31023 Ahtme district, Kohtla-Järve
Eesti