KKK

Sellest rubriigist leiate vastused klientide korduma kippuvatele küsimustele. Kui midagi ei leidnud, siis kirjuta või helista!

KKK

Me väljastame arveid kuu esimestel päevadel kliendi poolt soovitud kontaktaadressile või otsekorraldusena/püsimaksena pankadesse.

Arve mittesaamisel soovitud kontaktaadressile tarbimiskuule järgneval 7. kuupäeval palume ühendust võtta klienditeenindusega. Me saadame sulle arve uuesti.

Meie iseteenindusportaalid annavad tarbijale/kasutajale ülevaate tema müügilepinguga seotud tarbimiskoha arvete, lepingute, saldode ning hoone tarbimise ajaloo kohta.

Gren Tartu iseteenindusse saab sisse logida:

 1. Kasutajatunnuse ja parooliga (viitenumber)
 2. ID-kaardiga

ID-kaardi põhise autentimise aktiveerimiseks on vajalik meile teatada õiguslike isikute isikukood(id). Vajadusel on võimalik liita ühe või mitme kliendi kohta rohkem kui ühte isikukoodi. Lepinguliste klientide isikukoodid on juba andmebaasi kantud.

3. Smart-IDga

Smart-ID põhise autentimise aktiveerimiseks on vajalik meile teatada õiguslike isikute isikukood(id). Vajadusel on võimalik liita ühe või mitme kliendi kohta rohkem kui ühte isikukoodi.

4. Mobiil-IDga

Mobiil-ID põhise autentimise aktiveerimiseks on vajalik meile teatada õiguslike isikute isikukood(id). Vajadusel on võimalik liita ühe või mitme kliendi kohta rohkem kui ühte isikukoodi.

Gren Eesti iseteenindusse saab sisse logida:

 1. Kliendikoodiga

kliendikood: arvel olev kliendi number;

parool: arvel olev viitenumber (sisselogides saate ise parooli muuta uue, vähemalt kuuekohalise parooli vastu).

 1. ID-kaardiga

ID-kaardiga sisselogimise aktiveerimiseks palume teatada klienditeenindusele kliendi ja ID-kaardi omaniku nimi ja isikukood. Peale andmete andmebaasi lisamist on võimalik ID-kaardiga sisenemine.

Gren Viru iseteenindusse saab sisse logida:

 1. Kliendikoodiga

kliendikood: arvel olev kliendi number;

parool: arvel olev viitenumber (sisselogides saate ise parooli muuta uue, vähemalt kuuekohalise parooli vastu).

 1. ID-kaardiga

ID-kaardiga sisselogimise aktiveerimiseks palume teatada klienditeenindusele kliendi ja ID-kaardi omaniku nimi ja isikukood. Peale andmete andmebaasi lisamist on võimalik ID-kaardiga sisenemine.

Roheline vesi tekib rohelise värvaine – pyraGreeni – lisamisel kaugküttevõrguveele. Lisatud värvaine on ohutu keskkonnale ning abistab meid lekete avastamisel ning aitab vältida võrguvee tarbimist seal, kus seda ei ole vaja.

Kui märkad Pärnus, Tartus või Kohtla-Järve-Jõhvi-Ahtme piirkonnas rohelist vett, siis palume sellest meile koheselt teada, helistades numbritele:

Pärnus: +372 447 7222+372 447 7228.

Tartus: +372 733 7110+372 733 7111.

Kohtla-Järve-Jõhvi: +372 5688 5836, +372 5342 0563

Tagame meie hallatavates kaugküttevõrkudes aastaringse soojusvarustuse. Hoone omanik või tema volitatud esindaja teeb ise otsuse soojusenergia tarbimise alguse või lõpetamise kohta. Soovitatav on hoone kütmisega alustada, siis kui keskmine õhutemperatuur langeb alla 12 kraadi. Liigne niiskus ja külm ei ole head ei hoonele endale ega ka inimeste tervisele.

Vajalikud tegevused enne kütte sisselülitamist:

 • Teostada soojussõlme surveproov. Surveproovi teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse Greni klienditeenindusele.
 • Teostada küttesüsteemi hüdropneumaatiline läbipesu (iga kahe/nelja aasta järel). Läbipesu võivad teostada ettevõtjad, kelle registreeritud tegevusalaks on sanitaartehnilised tööd. Läbipesu teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse Greni klienditeenindusele.
 • Teostada küttesüsteemi surveproov. Surveproovi võivad teostada ettevõtjad, kelle registreeritud tegevusalaks on sanitaartehnilised tööd. Surveproovi teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse Greni klienditeenindusele.
 • Vastavalt vajadusele pesta läbi või puhastada mehhaaniliselt sooja vee soojusvahetid (vanematel süsteemidel nn. toruboilerid) Pärast puhastamist teostada seadme surveproov.
 • Korrastada manomeetrid, termomeetrid ja automaatikaseadmed.
 • Puhastada filtrid (mudakogujad).
 • Vajalike seadmete olemasolu korral teostada küttesüsteemi tasakaalustamine.
 • Korrastada soojussõlme ruum(id) (valgustus, kanalisatsioon, olmekahjurite tõrje.

Küsimuste korral palume võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Esitame oma klientidele igakuiselt hoone soojusarvestiga mõõdetud tarbitud soojuse (MWh) arve, mis sisaldab kütte-, sooja tarbevee-, ventilatsiooni- ja muude kaugküttega toodetud tarbimisliikidega seotud kulusid. 

Igas hoones kehtestavad konkreetse hoone sooja vee hinna kaasomanikud ise, kas üldkoosolekul või muul kokkulepitud viisil sõltuvalt hoone vee mõõtmise, tarbimise koguste, veetarbimisel tekkivate mõõtjate vahe või muu teguri mõju arvestamisega. Soovitame hoone omanikel kokku leppida hoones sooja vee m3 -i hinnas, mis soodustab tarbijatele sooja vee tarbimist. Igas hoones kehtestatud €/m3 ja muude kulude hinna kohta saab informatsiooni hoone valitsejalt, korteriühistus kas KÜ juhatuselt või muul kokkulepitud viisil. 

Sooja tarbeveevee (soovituslik) arvutuslik hind kehtivate tariifidega 1 m3vee soojendamiseks:  

 • 5°-st – 55 °C –ni = (55-5) * 1,163* 10 -3= 0,05815 MWh.
 • kehtiv soojuse hind:
 • Pärnus 85,15 + km = 103,88 €/MWh
 • Tartus 58,97 + km = 71,94 €/MWh
 • Kohtla-Järve-Jõhvi 62,78 +km = 76,59 €/MWh
 • 1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind:
 • Pärnus 0,05815 * 103,88 = 6,04 €/MWh
 • Tartus 0,05815 * 71,94 = 4,18 €/MWh
 • Kohtla-Järve-Jõhvi 0,05815 * 76,59= 4,45 €/MWh

Hind sisaldab ainult külma vee soojendamise energiakulu MWh-des, millele lisandub juurde energiakulu ka seadistatud vee temperatuuri tagamiseks torustikus ringleva veega kaasneva energiakulu võrra: 

1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind oletatava 30 %-se arvestusliku soojuskuluga torustikus €/MWh.

Alumiiniumradiaatorid ei ole ette nähtud kasutamiseks kohtades, kus küttevee happelisus on kõrgem kui 8 (pH>8). Samuti ei ole otstarbekas alimiiniumradiaatorit kasutada ühes süsteemis vaskelementidega, mis põhjustavad keemilist reaktsiooni, mille käigus tekivad küttesüsteemis ülerõhud ning alumiinium hävineb.

Enne radiaatori ostu tasuks küsida tehase poolt antud sertifikaati, millise pH-ga vett tohib süsteemis kasutada.

Legionella pneumophila on bakter, millel on üle 40 liigi ning millest 10 on inimeste tervisele ohtlikud. Bakteri kasvuks soodsad tingimused on: veetemperatuur 20-45˚C, seisev või aeglaselt ringlev vesi, halvas seisus veetorustiku materjalid vms. Nende tingimuste tõttu võivad olla bakteri esinemiskohtadeks sooja- ja külmaveesüsteemid, spaade basseinid, niisutid ja veepihustussüsteemid jms. Bakter ei paljune temperatuuril alla +20°C ning üle +60°C. Vähemalt 90% mikroobidest hävib +50°C juures 80-124 minuti jooksul ning +60°C juures kahe minuti jooksul. Loe legionella kohta rohkem Terviseameti kodulehelt.

Vältimaks legionella bakteri teket soojaveesüsteemides, soovitame oma klientidel aktiveerida soojussõlmede juhtumiskeskustes legionella bakteri tõrje funktsioon. Soojussõlme juhtimiskeskus hakkab siis regulaarselt ja lühiajaliselt sooja tarbevee temperatuuri tõstma öötundidel ja nimetatud bakteri ca 65˚C temperatuuril hävitama. Klientidel palvel tõstame aeg-ajalt ka oma kaugküttevõrgu temperatuuri. Teavitame sellest kliente e-maili teel.

Meie tegevusega seotud olulisemad seadused, määrused, metoodikad:

 • kaugkütteseadus;
 • elektrituruseadus;
 • maagaasiseadus;
 • soojuse piirhinna reguleerimine Konkurentsiameti poolt;
 • soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodika;
 • omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord.