Portfoolio

Meie portfelli näited

Meie tootmisüksused asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja Ühendkuningriigis. Kõik ettevõtted omavad ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardile vastavuse sertifikaati.

Icon of heated home

82*

Tootmiskohad Icon of heated home

2,3 TWh

Soojusmüüki

1,314 MW

Tootmise koguvõimsus
Icon of green energy bulb

0,7 TWh

Elektrienergia müük Icon of green energy bulb

(*Sealhulgas seotud kaugkütteettevõtete osakaal.)

Eesti

Eestis keskendume jätkusuutlike energialahenduste arendamisele, mis vastavad kohaliku kogukonna vajadustele ja pakuvad klientidele mugavat elukeskkonda.

Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel/Jõhvis varustame tööstusettevõtteid, korteriühistuid ja eramuid puhta, töökindla ja mugava kaugküttega. Soojusenergiat toodetakse meie koostootmisjaamades põhiliselt kohalikust biomassist. Samuti toodame soojust biokütuseid või gaasi kasutavates katlamajades. Lisaks taaskasutame kohaliku tööstuse jääksoojust – näiteks kütame niimoodi Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonda ja Tartus kohalikku trükikoda.

Kaugjahutus on meie uusim energiatootmise ja jaotamise viis – avasime 2016. aastal Tartus Baltimaade esimese kaugjahutussüsteemi. Kaugküte ja -jahutus moodustavad ühtse energiasüsteemi, kus kaugjahutuses vabanevat energiat kasutame soojuspumpade abil kaugkütteklientidele kütte ja sooja vee valmistamiseks.

Greni Eesti ettevõtted omavad ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 juhtimissüsteemi standardite vastavuse sertifikaate.

Biomassi kasutamine soojuse ja elektri tootmiseks – Tartu

Tartus asuv koostootmisjaam toodab soojust ja elektrit peamiselt kohalikust hakkepuidust. Jaam pakub kaugkütet ligikaudu 1900 kliendile ja 72 000 kohalikule inimesele. Meie toodetud elektrienergia müüakse põhiliselt NordPooli elektribörsil. Gren Tartu koostootmisjaam on Eestis üks tõhusamaid ja moodsamaid energiarajatisi.

Tartu CHP

Biomassi kasutamine soojuse ja elektri tootmiseks – Pärnu

Pärnus Niidu tänaval asuv koostootmisjaam toodab kohalikust biokütusest, soojust ja elektrit, mis tagab kaugkütte ligikaudu 890 kliendile ja 19 000 linnakodanikule. Meie toodetud elektrienergia müüakse põhiliselt NordPooli elektribörsil. Lisaks toimub otseliini kaudu elektri müük tööstuskliendile. Pakume ka tööstuslikke energialahendusi kohalikele tööstusklientidele. Gren Eesti omab Pärnus maagaasivõrku ja osutab selle võrguga liitunud klientidele maagaasi võrguteenust.

Gren Parnu

Jääksoojuse kasutamine kaugkütteks – Kohtla-Järve ja Jõhvi

Gren Viru varustab Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnas kaugküttega ligikaudu 1650 klienti ja 30 000 elanikku. Meie peamiseks soojusenergia allikaks on sisseostetav põlevkivitööstuse jääksoojus. Juhul kui vajame lisaenergiat, saame soojuse tootmiseks kasutada ka tipptasemel reservkatlamaja.

Kesklinna kaugjahutusjaam Pärnus

Pärnu kesklinnas asuv 2019. aastal avatud kaugjahutusjaam kasutab loodusliku jahutusallikana Pärnu jõe vett ning võimaldab oma võrku ühendada kõik kesklinnas asuvad avalikud hooned. Meie klientideks on peamiselt bürood, kaubanduspinnad ja korterid.

 

Tartu Kesklinna kaugjahutusjaam

Tartus Emajõe ääres asuv kaugjahutusjaam on keskkonnasõbralik ja kõrge efektiivsusega ning kasutab loodusliku jahutusressursina jahedat jõevett. Meie jahutusklientideks on peamiselt büroo-, kaubandus-, meditsiini- ja õppehooned. Tartu kaugjahutuslahendus oli Baltimaades esimene.

 

Aardla kaugjahutusjaam – Tartu

Aardla kaugjahutusjaama esialgne võimsus oli kavandatud teenindama Lõunakeskust, mis on Lõuna-Eesti suurim kaubandus- ja vabaajakeskus. Varustame keskkonnasõbraliku kaugjahutusega nii seda keskust kui ka läheduses asuvaid büroo- ja kaubandushooneid.

Läti

Jelgavas ja Daugavpilsis keskendume taastuvatele energiaallikatele. Toodame energiat kasutades kohalikke ressursse, toetame kliente ja kohalikke kogukondi ning püüdleme positiivse keskkonnamõju poole.

Oleme Jelgavas kaugküttevõrgu operaator, seega pakume majapidamistele, avalikele hoonetele ja ettevõtetele säästvat ja usaldusväärset, kohalikest taastuvatest ressurssidest toodetud soojust. 92% Jelgava soojustoodangust pärineb taastuvatest energiaallikatest.

Daugavpilsis teeme koostööd linna kaugkütteoperaatoriga, varustades peaaegu 15% linna küttevajadusest. Lisaks varustame soojusenergiaga Riia kaugküttesüsteemi.

Toodame elektrit peamiselt taastuvatest energiaallikatest – biomassist ja tuulest – ning väikesest osast maagaasist. Müüme oma elektrit nii NordPoolile kui ka teistele suurtele tööstusklientidele.

Biomassi kasutamine soojuse ja elektri tootmiseks – Jelgava

Jelgavas asuv elektri- ja soojuse koostootmisjaam kasutab kohalikke taastuvaid energiaallikaid, peamiselt hakkepuitu, et pakkuda kaugkütet ligikaudu 16 000 majapidamisele ja 173 ärikliendile. Läti suurim omataoline koostootmisjaam on parandanud kaugkütte üldist efektiivsust ja turvalisust, vähendades soojuse tootmisest tulenevat süsinikdioksiidi emissiooni 90%. Töötame kütuste mitmekesistamise projekti kallal, mis lisab biomassile 35% jäätmetest saadud kütust.

Gren Jelgava CHP

Biomassi kasutamine soojuse ja elektri tootmiseks – Riia

Biomassi kasutav koostootmisjaam Riias toodab elektrit ja soojust kohalikust taastuvast energiaressursist – hakkpuidust. Soojusenergia kantakse üle linna kaugküttesüsteemi.

Gren Riga CHP

Leedu

Leedus tegutseme Akmenės, Joniškises, Kaunases, Klaipėdas, Švenčionyses, Trakais, Vilniuses ja Visaginases. Kasutame säästvaid ja puhtaid energialahendusi mitteohtlikest olme- ja tööstusjäätmetest. Müüme võrku ohutut ja efektiivset, peamiselt biokütustest toodetud kaugküttesoojust ning eraldame ja tarnime biogaasi.

Klaipedas ja Kaunases varustame linna kaugkütteettevõtteid mitteohtlikest olme- ja tööstusjäätmetest toodetud soojusenergiaga ning biokütustest toodetud energiaga. Meie soojuse ja elektri koostootmisjaamad pakuvad säästvat lahendust kütmiseks ning muudavad ka jäätmekäitlust säästlikumaks – jäätmed lähevad prügila asemel soojuse ja elektri tootmiseks. Nendest jäätmetest toodetud elekter müüakse NordPooli elektribörsil.

Akmenės, Joniškises, Švenčionyses ja Trakais varustame elanikke ja ettevõtteid tõhusa kaugküttega, mis on toodetud kohalikest biokütustest ja maagaasist. Vilniuses ja Visaginases tegutseme sõltumatute soojatootjatena

Waste-to-Energy – Klaipeda

Waste-to-Energy (jäätmed energiaks) koostootmisjaam Klaipedas on esimene omataoline jaam Leedus, mis kasutab soojuse tootmiseks olme- ja tööstusjäätmeid ning biokütuseid. Koostootmisjaam suudab põletada kuni 255 tuhat tonni jäätmeid ja biokütust aastas. See puhas ja tõhus energiatootmismeetod on aidanud ära hoida enam kui 1,5 miljonit tonni jäätmete prügilasse ladestamise. Klaipeda koostootmisjaamast on saanud energiatööstuse eeskujulik näide jäätmete käitlemisest ja taaskasutusest.

Waste-to-Energy – Kaunas

See Waste-to-Energy (jäätmed energiaks) koostootmisjaam kasutab elanikele ja kohalikele ettevõtetele soojuse tootmiseks tavalisi olme- ja tööstusjäätmeid. Jaam valmis koostöös UAB Ignitis Grupė-ga ja on riigis teine omataoline energiakäitis. Koostootmisjaama katel suudab põletada 255 tuhat tonni jäätmeid aastas. Meie Kaunase koostootmisjaam ehitati vastavalt Leedu riiklikule energiastrateegiale.

Suurbritannia

2023. aastal omandas Gren energia tootmiseks biomassi ja jäätmeid kasutavate ettevõtete võrgustiku Suurbritannias, millel on võtmeroll baaskoormuse energiatootmises ja jäätmete prügilasse ladestamise vähendamises.
Gren plaanib investeerida kuni 1 miljard naela kohalikesse kaugküttesüsteemidesse, mis tarnivad tulevikus taskukohase hinnaga rohelist energiat enam kui 200 000 kodule ja tuhandetele ettevõtetele UKs – sealhulgas Wickis, Sheffieldis ja Nottinghamis.
Varustame soojuse ja elektriga kodusid, ettevõtteid, haiglaid, koole, farme ja tööstust kogu Ühendkuningriigis. Arendame ja tarnime klientide ja kogukondade vajaduste rahuldamiseks energialahendusi kaugküttest kuni taastuv- ja tööstusenergiani. Meie kohalikud lahendused mängivad paindliku ja nutika energia pakkumisel lahutamatut rolli. Detsentraliseeritud energialahendused on tõhusad ja vähese süsinikdioksiidiheitega, pakkudes kasutajatele suuremat valikut ja kontrolli oma energiakulude üle.

Kombineeritud soojus ja elekter

Soojuse ja elektri koostootmine on tõhus protsess, mis kasutab ära soojuse, mis on elektritootmise protsessi kõrvalsaadus. Tootes samaaegselt soojust ja elektrit, võib koostootmine vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid kuni 30% võrreldes tavapäraste katla ja elektrijaamade tootmisega.

Gren Energy Ltd's Ignis Wick District Heat Network Energy Centre

Elekter kohalikele kogukondadele ja ettevõtetele

Meie soojuse ja elektri koostootmisjaamad toodavad elektrit kohalikele kogukondadele, ettevõtetele ning riiklikule ülekandevõrgule.

Production in UK