• Gren Tartu kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtted

  Juhtpõhimõtete all mõistame üldisi arusaamu suunast, mille oleme võtnud endale
  kvaliteedi, keskkonnakaitse, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vastavalt
  standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetele.

  Gren Tartu kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtted on:

  •  pakkuda klientidele esmaklassilisi, keskkonnasõbralikke ja ohutuid
   tooteid ning teenuseid kogu toote ja teenuse eluea jooksul;
  • olla kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas Eesti
   ettevõtete hulgas esimeste seas;
  •  tegutseda vastutustundlikult ühiskonna liikmena ja loodusvarade
   kasutamisel.

  Kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juhtpõhimõtete
  saavutamiseks lähtume oma tegevuses järgmisest:

  • tegutseme vastavuses kehtivate seaduste ja normide nõuetega ning
   jälgime pidevalt seadusandluses tehtud muudatusi;
  •  oleme teadlikud oma äritegevusest tulenevatest tervise- ja
   keskkonnariskidest ning püüame viia need miinimumini;
  •  loome oma töötajatele ning töövõtjatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna
   ja kasutame selliseid töömeetodeid, et tööõnnetused oleksid välditud.
   Kaasame ohutu töökeskkonna loomisesse ning hoidmisesse kõik töötajad
   ning esitame töövõtjatele sama kõrged nõudmised ja tingimused nagu
   iseendale;
  •  kindlustame töötajatele ja töövõtjatele vajaliku koolituse sellel tasemel, et
   töid tehes toimiks kõik ohutult;
  •  hindame eelnevalt kõikide uute investeeringute (sh uute tootmisseadmete ehitamine, varade ostmine ja parendamine, uute käitus- ja
   hoolduslepingute sõlmimine) keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse
   aspekte ning arvestame neid äriotsuste tegemise protsessis;
  •  täiustame jätkuvalt oma kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja
   tööohutuse alast tegevust, juurutame vastavat juhtimissüsteemi ja
   täiustame seda pidevalt, parendamaks tulemuslikkust;
  •  teeme koostööd ametkondadega, teiste organisatsioonidega ja oluliste
   huvipooltega, kaitsmaks loodusressursse ja keskkonda;
  •  suhtleme kvaliteedi, keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse teemadel
   avatult, ausalt ja selgelt oma töötajate, klientide, töövõtjate,
   valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste, kogukondade ja
   koostööpartneritega;
  •  rakendame oma tegevuses uusi tehnoloogilisi lahendusi, materjale,
   toorainet (sh. kütust), tootmisprotsesse ja töömeetodeid, mis aitavad säästa loodusressursse ning võimaldavad toota ja jaotada energiat
   efektiivselt.