Gren Eesti AS ja Gren Tartu AS läbirääkimistega hange puiduhakke ostuks

24.05.24

Gren Eesti AS ja Gren Tartu AS teevad hakkpuitu tootvatele ja müüvatele ettevõtetele ettepaneku puiduhakke müügiks Gren kontserni koostootmisjaamadele ja katlamajadele. Hinnapakkumus esitatakse hakkpuidule sihtkohaga ostja ladu.

 • Pakkumiste esitamise tähtaeg: 07.06.2024, kell 12.00.
 • Müügilepingu kehtivusperiood : 01.10.2024 – 30.04.2025.
 • Eeldatav tarneperiood: 01.10.2024 – 30.04.2025.
Pakkujate kvalifitseerumistingimused
 • Pakkujal ei tohi olla pakkumise esitamise seisuga maksuvõlgnevusi. Pakkujad lisavad maksuvõlgnevuse puudumise tõendi koopia ja kirjaliku kinnituse, et varutud materjalid või tooted ei pärine sanktsioneeritud riikidest ega sanktsioneeritud ettevõtetelt kogu tarneperioodi jooksul.
 • Pakkuja peab esitama täidetud ja allkirjastatud Greni äripartneri küsimustiku.
 • Tarnete alguseks peab pakkuja omama ühte järgnevatest sertifikaatidest: FSC, PEFC või SURE. Sertifikaadi koopia peab olema lisatud pakkumisele ja sertifikaat peab kehtima kogu tarneperioodi jooksul.
 • Pakkuja peab olema täitnud viimase aasta jooksul vähemalt kaks hakkpuidu tarnelepingut kogusele vähemalt 20 000 MWh aastas. Tarneleping peab olema sõlmitud otsese soojuse ja/või elektritootjaga. Pakkumisele peab olema lisatud tarnelepingu koopia. Tarnelepingu koopiat ei pea lisama pakkujad, kellel on olnud kahel viimasel tarneperioodil vähemalt 20 000 MWh suurused lepingud kas Gren Tartu AS-ga või Gren Eesti AS-ga.
 • Minimaalne pakkumine peab olema vähemalt 20 000 MWh tarneperioodi jooksul.
 • Pakkujal peab olema hakkpuidu tootmiseks ja tarnimiseks vastav tehnika. Vastava tehnika puudumisel on vajalik kirjalik siduv leping vastavat teenust osutava ettevõttega kogu tarneperioodi ulatuses. Teenuse pakkuja peab tõestama kirjalikult vastava tehnika või lepingu olemasolu.
 • Pakkuja peab omama laoplatsi, tagamaks hakkpuiduga varustamise kindluse kogu tarneperioodi jooksul. Pakkuja peab lisama pakkumisele kirjelduse tarnekindluse tagamise kohta, ehk kuidas on tagatud tarnitava hakkpuidu kättesaadavus pakkujale püsivalt kogu tarneperioodi jooksul.
 • Pakkuja peab omama E-veoselehte kütuse tarnimiseks sihtkohta.
Pakkumine peab sisaldama
 • Ettevõtja nime, registrikoodi, ettevõtte aadressi, kontaktandmeid.
 • Pakutava kütuse kogust Tartus 2024-2025.a tarneperioodil MWh-des.
 • Pakutava kütuse kogust Pärnus 2024-2025.a tarneperioodil MWh-des.
 • Hinnapakkumist EUR/MWh 2024-2025.a. tarneperioodiks ostja Tartu laos.
 • Hinnapakkumist EUR/MWh 2024 – 2025.a. tarneperioodiks ostja Pärnu laos.
 • Pakutud hind hakkpuidule peab olema fikseeritud kogu lepingu perioodi jooksul.
 • Pakkumine tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: [email protected] ja [email protected]
Hankemenetlus ja läbirääkimised
 • Hanke käigus pakkujale teatavaks saanud info on konfidentsiaalne ja pakkuja ei avalda seda kolmandatele isikutele.
 • Ostja jätab endale õiguse pidada konkursi raames läbirääkimisi. Läbirääkimiste sisu ja ulatuse määrab ostja. Ostja jätab endale õiguse mitte tunnistada edukaks kõige madalama hinnaga pakkumist lähtudes eelkõige tarnekindluse ja kvaliteedi aspektist.
 • Läbirääkimistel arvestatakse pakkuja varasemat kogemust, eelnevate kütteperioodi lepingute nõuetekohast täitmist, pakutud hinda, laoplatsi olemasolu ja pakkuja tehnilist võimekust ja pakkuja finantsnäitajaid.
 • Tarnija peab suutma usutavalt põhjendada pakutud hinna kujundamise protsessi ning ostja võib pakkujalt nõuda asjakohast selgitust, andmeid või dokumente.
 • Käesolevaga ei võta Gren Eesti AS ega Gren Tartu AS endale kohustust kõigi pakkumise teinud ettevõttetega alustada läbirääkimisi ja sõlmida lepingut.
 • Ostja esitab edukaks tunnistatud pakkujatele teate pakkumise edukaks tunnistamise otsusest ja teistele pakkujatele teavituse, et nende pakkumust ei tunnistatud edukaks.
 • Ostja sõlmib lepingud edukaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkujatega.
 • Tarnete alguseks peab pakkuja omama tsiviilvastutuse kindlustuspoliisi hüvituspiiriga vähemalt 50 000 eurot.
Tarnitav kütus
 • Kütuse eest tasumise aluseks on primaarenergia sisaldus kütuses.
 • Tarnitav kütus peab vastama järgmistele nõuetele:
  – Niiskusesisaldus 30 -56%, kui ei ole kokku lepitud teistmoodi
  – Maksimaalne lubatud tuhasisaldus kuivaines kuni 4%
  – Kõigi hakkpuidu tarnega seotud tegevuste juures peab olema järgitud kõiki RED II tulenevaid nõudeid
  – Tarnitav kütus ei tohi sisalda mineraalaineid, lume- ega jäätükke, kive, kilet, plasti, metalli, värve, lakke, puidutöötlemise vahendeid, kemikaale, rohelisi okkaid ega lehti.
  – Rahvusvaheliste sanktsioonide all olevatest riikidest ning sanktsioneeritud ettevõtetelt on kütuse tarnimine keelatud.
Lisainfo

Telefon 50 56 904 või e-post: [email protected]
Telefon 53 28 50 50 või e-post: [email protected]

Greni äripartneri küsimustik