Šiluma Joniškyje

Šilumos kainos nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 4,294,68 5,19
Kintamoji dalis ct/kWh 5,055,506,11
Papildoma dedamojict/kWh0,030,030,04
Iš viso ct/kWh 9,3710,2111,34

Šilumos kainos nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis ct/kWh 4,294,68 5,19
Kintamoji dalis ct/kWh 4,595,005,55
Papildoma dedamojict/kWh0,030,030,04
Iš viso ct/kWh 8,919,7110,78

Karštas vanduo

Kainos vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina) nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis EUR/m3 1,011,10 1,22
Kintamoji dalis EUR/m3 8,809,5910,65
Iš viso EUR/m3 9,8110,6911,87

Kainos vartotojams daugiabučiuose namuose (kartu su geriamojo vandens ir nuotekų kaina) nuo rugpjūčio 1 d. iki 31 d.

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVM Su 21% PVM
Pastovioji dalis EUR/m3 1,011,10 1,22
Kintamoji dalis EUR/m3 8,579,3410,37
Iš viso EUR/m3 9,5810,4411,59

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam vartotojui

PavadinimasMato vnt.Be PVMSu 9% PVM Su 21% PVM
Iš viso EUR/butui per mėn. 0,94 -1,14
  • Atsiskaitymo tvarka

   • Už praeitą mėnesį suteiktas paslaugas mokama iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
   • Prieš apmokant sąskaitą, į ją įrašomi karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.
   • Jeigu sąskaita apmokėta pavėluotai, šis mokėjimas bus įvertintas kitoje sąskaitoje.
   • Jeigu sąskaitoje įrašyta suma su minuso ženklu, tai reiškia, kad yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau tokiu atveju vis tiek deklaruojami karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenys.

   Už paslaugas galite sumokėti „Joniškio kredito unijoje”, „Lietuvos pašte“, „Luminor Banke”, „Medicinos banke” „Swedbanke”, loterijos „Perlas” terminaluose, „Maxima“ parduotuvių kasose ir internetu.

   Įmokos kodas mokant internetu – 192337.

  • Kompensavimo tvarka

   Kompensavimo tvarką nustato:

   • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymas; Įstatymas
   • Joniškio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T-54.
   • Kompensacija už būsto šildymą 2022 m. Informacija

   Dėl būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo UAB Gren Joniškis klientai gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

  • Sutarčių sudarymas

   Su gyventoju, norinčiu pirkti šilumą ar karštą vandenį savo buities reikmėms, sudaromos šilumos ar karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartys. Dėl sutarties pasirašymo reikia kreiptis į UAB Gren Joniškis Klientų aptarnavimo skyrių adresu Bažnyčios g. 4, Joniškis (administracinio pastato 1 aukštas).

   Sutarties sudarymui reikalingi šie dokumentai:

   • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
   • VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro išrašas;
   • buto inventorinė knyga;
   • savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą (socialiniam būstui).

   Visa informacija apie sutartį ir jos pasirašymą teikiama telefonais +370 426 52 293 ir +370 426 55 134.

   Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis

   Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis

  • Šilumos kokybė

   Tiekiamos šilumos kokybės reikalavimai bei atsakomybė už patiektą nekokybišką šilumą apibrėžti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse patvirtintose 2010 m. spalio 25 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-297. Įsakymas

  • Kainos apskaičiavimo tvarka

   Šilumos kaina skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“. Metodika

   Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius. 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus (toliau Nauji metodai), įsigaliojusius 2017 m. rugpjūčio 1 d.

   Visą paskirstymo metodų tekstą galite rasti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos žiniatinklyje. Žiniatinklis

  • Atsakomybės ribos

   UAB Gren Joniškis atsako už patikimą šilumos tiekimą iki įvado į pastatą. Už šildymo ir karšto vandens tiekimo kokybę bei šilumos ir karšto vandens vidaus sistemų aptarnavimą, šilumos punktų priežiūrą daugiabučiuose namuose yra atsakingos namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinčios įmonės arba butų savininkų bendrijos.

   Už šildymo kokybę ir racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo
   šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė (prižiūrėtojas). Visais namo vidaus šilumos ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – klientai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus (namo administratorių, bendrijos pirmininką).

   UAB Gren Joniškis atlieka šilumos punktų priežiūra daugiabučiams gyvenamiesiems namams pagal šiuos adresus:

   • Medžiotojų g. 5a, Joniškis;
   • Miesto a. 7, Joniškis;
   • Parko g. 8, Joniškis;
   • Spaudos g. 36-38, Joniškis;
   • Spaudos g. 44-46-48, Joniškis;
   • Statybininkų g. 4a, Joniškis;
   • Upytės g. 15, Joniškis.

   Už ką atsako prižiūrėtojas?

   Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

   – už reikiamą temperatūrą butuose;

   – už karšto vandens temperatūrą;

   – už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą;

   – už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą;

   – už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

   Norint pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į
   daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

   Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?

   1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinę sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
   2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją
    pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos atskirai.
   3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
   4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas su šilumos tiekėju sudaro šilumos
    pristatymo buitiniams vartotojams sutartį, su karšto vandens tiekėju – karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartį.
  • Susiję dokumentai

   VERT nutarimai:

   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo; Nutarimas
   • VKEKK nutarimas dėl karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. Nutarimas

   Tvarkos:

   Įstatymas

   Šilumos ūkio įstatymas

   Taisyklės

   Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės

   Informacija vartotojams

   • Šiluminių trasų hidraulinių bandymų grafikas 2023 m. Grafikas
   • Katilinių stabdymo grafikas 2023 m. Grafikas

  Šildymo sąnaudų analizės

  MetaiMėnuo
  2023Balandis
  2023Kovas
  2023Vasaris
  2023Sausis
  2022Gruodis
  2022Lapkritis
  2022Spalis
  2022Balandis
  2022Kovas
  2022Vasaris
  2022Sausis
  2021Gruodis
  2021Spalis
  2021Balandis
  2021Kovas
  2021Vasaris
  2021Sausis

  Kiti dokumentai

  • Efektyviai ar neefektyviai naudojame energiją daugiabučiuose namuose, kiekvieną mėnesį parodo šilumininkų pateikiamos sąskaitos, kurių dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Efektyvaus šilumos naudojimo patarimai gali padėti sumažinti šilumos sunaudojimą ir sąskaitas už jį.

   • Pirmas patarimas

   Pastatų būklė turi tiesioginės įtakos sunaudojamam šilumos kiekiui. Renovuotų daugiabučių namų sąskaitų už šilumą dydis ir sunaudotas šilumos kiekis yra daugiau nei dvigubai mažesnis už nerenovuotų namų.

   • Antras patarimas

   Daugiabutis namas nusidėvi, todėl, siekiant pratęsti jo tarnavimo laiką ir norint efektyviai naudoti energiją, jį būtina atnaujinti. Atlikus kompleksinę namo renovaciją, daugiabutis ne tik atsinaujina, bet ir sutaupoma šiluma, kuri buvo tiesiog prarandama per nesandarias sienas, stogą, langus. Apšiltinus namą ir atnaujinus pastato šilumos ir karšto vandens sistemą, automatizavus šilumos punktą, gyventojų sąskaitos už šilumą sumažėja dvigubai.

   • Trečias patarimas

   Energetikos specialistai pastatą renovuoti rekomenduoja tuo atveju, jeigu buto kvadratiniam metrui šildyti vidutinis sunaudojamos šilumos kiekis per mėnesį yra 25 kWh ir daugiau.

   • Ketvirtas patarimas

   Energijos taupymui įtakos turi ir pačių vartotojų įpročiai savarankiškai reguliuojant šilumos naudojimą: ant radiatorių sumontuojami termostatai – prietaisai, padedantys reguliuoti į radiatorius patenkančios šilumos kiekį. Visiškai renovuotame name pertvarkius pastato šildymo sistemą, o butuose įrengus šilumos apskaitos prietaisus arba šilumos daliklius, tuo pačiu reguliuojama ir patalpos temperatūra.

   • Penktas patarimas

   Norint taupyti šilumą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo dalinės daugiabučių renovacijos – vidaus inžinierinių sistemų sutvarkymo. Ant šildymo sistemos stovų įrengus balansinius ventilius ir subalansavus namo šildymo sistemą, pakeitus susidėvėjusius vamzdynus, juos izoliavus ar atnaujinus pastato rūsyje esančių vamzdynų bei visą šilumos punktuose esančios armatūros šilumos izoliaciją, šilumos suvartojimas sumažėja ir pagerėja šilumos paskirstymo namo butuose tolygumas.

   • Šeštas patarimas

   Taupyti energiją padeda ir tokios paprastos priemonės, kaip rūsio patalpų, laiptinių langų, durų užsandarinimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, šiaurinės buto sienos užstatymas baldais, šilumą atspindinčios plėvelės įtvirtinimas už radiatorių. Patariama neužstatyti baldais ir neuždengti užuolaidomis radiatorių bei, išeinant iš namų, visuomet uždaryti langus. Visa tai padės tausoti šilumą ir gauti mažesnes sąskaitas už šildymą.

  • Energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų - atsakymų sąrašas

   Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama informuoti vartotojus apie jų teises ir atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus, parengė klausimų ir atsakymų sąrašą, kuris yra parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą. Sąrašas

   Informaciją apie galimas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamuosius galutinių vartotojų apibūdinimus ir (ar) objektyvias energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas rasite šiuose puslapiuose:

  • Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčų nagrinėjimas

   Vartotojų ir šilumos tiekėjų ginčus teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja:

   Ginčų nagrinėjimo procedūros numatytos UAB Gren Joniškis patvirtintoje tvarkoje. Tvarka

  • UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų įmonėms ir įstaigoms.

   Šilumos vartotojai, norintys prisijungti arba atsijungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, vadovaujasi 2010 m. spalio 25 d. Energetikos ministro patvirtintomis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklėmis Nr. 1-297, o prašymus teikia Joniškio rajono savivaldybei. Taisyklės

   Su juridiniais asmenimis (pastatų savininkais) sudaromos dviejų tipų sutartys:

   • Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis – kai vartotojas vartoja tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai; Sutartis
   • Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – kai vartotojas vartoja šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Sutartis

   Sutartis pasirašyti galima UAB Gren Joniškis Realizacijos ir prevencijos skyriuje (Bažnyčios g. 4, 1-as aukštas). Sutarčių sudarymui reikalingi dokumentai:

   • prašymas sudaryti sutartį;
   • įmonės registravimo pažymėjimas;
   • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažymėjimas iš VĮ „Registrų centras“;
   • patalpų šiluminės dalies projektas;
   • apskaitos prietaisų priėmimo į eksploataciją aktas.

   Informacija apie sutartis ir jų pasirašymo tvarką teikiama telefonais: +370 426 52 293, +370 426 55 134.

  Centralizuotų šilumos tiekimo sistemų maksimalios šilumos galios poreikis

  MetaiMaksimalus galios poreikis, MW
  20225,6
  20216,74
  20205,66

  Dokumentai

  Išteklių pirkimo planai

 • Finansinės ataskaitos

  MetaiAtaskaita
  2022Ataskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Šilumos tiekimo veiklos sąnaudos

  MetaiAtaskaita
  2022Ataskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl reguliuojamos veiklos

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Reguliavimo apskaitos sistemos metinė atskaitomybė

  MetaiAtaskaita
  2021Ataskaita
  2020Ataskaita

  Kiti dokumentai

  • Joniškio miesto Pakluonių katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Aiškinamasis raštas;
    Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas; Planas
   • Energetikos ministerijos sprendimas. Sprendimas
  • Gataučių seniūnijos Gataučių kaimo šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Aiškinamasis raštas;
    Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas;
    Planas
   • Energetikos ministerijos sprendimas. Sprendimas
  • Žagarės miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Aiškinamasis raštas;
    Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas;
    Planas
   • Energetikos ministerijos sprendimas. Sprendimas
  • Joniškio miesto Centrinės katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Aiškinamasis raštas;
    Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas;
    Planas
   • Energetikos ministerijos sprendimas; Sprendimas
   • Energetikos ministro įsakymas. Įsakymas
  • Joniškio miesto Melioratorių katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas:

   • Aiškinamasis raštas;
    Raštas
   • Šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas;
    Planas
   • Energetikos ministerijos sprendimas; Sprendimas
   • Energetikos ministro įsakymas. Įsakymas
  • UAB Gren Joniškis gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Joniškio, Gataučių ir Žagarės miestų gyventojams ir prižiūri daugiabučių namų šilumos punktus

   UAB Gren Joniškis eksploatuoja Joniškio miesto ir rajono centralizuotą šilumos tinklą. UAB Gren Lietuva valdo 66,2% UAB Gren Joniškis akcijų.

   UAB Gren Joniškis įkurta 2000 m., įmonėje dirba 23 darbuotojai.

   Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas Joniškio miesto, Joniškio rajono Žagarės miestelio ir Gataučių kaimo gyventojams, daugiabučių namų šilumos punktų priežiūra. Įmonė nuolat investuoja ir modernizuoja centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, katilines ir šilumos punktus.

   Administracijos darbuotojų 2021 metų vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto) buvo 1924,74 eurai.

  • Kuro struktūra

   Per 2022 m. išmesta 669 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2)

  • Suvartotos šilumos vidurkis, 2022 m.