Klientu biežāk uzdotie jautājumi par siltumapgādi

  • Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99% ēku), apkure ieslēgsies automātiski saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu. Par apkures pieslēgšanas laiku var izlemt katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, vadoties pēc āra gaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Lēmums ir jāpaziņo mājas pārvaldniekam (apsaimniekotājam, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Gren Jelgava” pēc pārvaldnieka rakstiska pieteikuma nodrošina apkures pieslēgšanu 48 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas.

  • Dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (kopā Jelgavā – vairāk nekā 99%), apkure automātiski atslēgsies, iestājoties siltākam laikam saskaņā ar izvēlēto temperatūras režīmu.

   Par apkures atslēgšanu izlemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki kopā, par to paziņojot mājas apsaimniekotājam vai pārvaldniekam (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai, kooperatīvam vai biedrībai). SIA „Gren Jelgava”, balstoties uz pārvaldnieka, rakstisku iesniegumu, nodrošina siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu. Gren iesaka apkuri mājās vasaras periodā neatslēgt, jo arī vasarā var gadīties vēsi un lietaini vakari, kad siltums dzīvokļos ļoti noderēs.

  • Ar dzīvokļa īpašnieku daudzdzīvokļu dzīvojamajā  mājā Siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums līgums netiek slēgts.

   Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visai ēkai kopumā starp SIA „Gren Jelgava” un dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu (parasti tas ir pārvaldnieks).

   Gadījumā, ja dzīvoklim mainījies īpašnieks, tad SIA „Gren Jelgava” uz īpašuma tiesību apstiprinošo dokumentu pamata ( Zemeskrāmatu apliecība) veic izmaiņas uzskaites un norēķinu programmā, lai nodrošinātu korektu rēķinu sagatavošanu, nomainot informāciju par īpašnieku.

   Jaunajam dzīvokļa īpašniekam jāiesniedz Gren Klientu apkalpošanas centrā personu apliecinošs dokuments,  Zemesgrāmatu apliecība, Pirkuma vai Dāvinājuma līgums, Pieņemšanas-Nodošanas akts, Inventarizācijas lieta, kur tiks veiktas izmaiņas Klientu uzskaites un Siltumenerģijas aprēķinu sistēmā, pamatojoties uz Zemesgrāmatu nodalījuma datiem.

    

  • Iekšējos siltumenerģijas piegādes tīklus mājā apkalpo pārvaldnieks jeb apsaimniekotājs, un

   visi jautājumi, kas saistīti ar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu, t.sk.

   pakalpojumu nesaņemšanu iekšējās sistēmās, dzīvokļu īpašniekiem jārisina ar savas dzīvojamās

   ēkas pārvaldnieku.

   Ja radiatori un mājas iekšējā siltumapgādes sistēmā ir darba kārtībā un pārvaldnieks ir

   veicis apkalpošanas darbus, bet telpās joprojām nav nodrošināta vēlamā gaisa temperatūra,

   dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja lemt par mājas siltumapgādes režīma koriģēšanu, paaugstinot

   temperatūru, par to informējot savu pārvaldnieku. Pēc saņemtā pārvaldnieka pieteikuma SIA

   „Gren Jelgava” veiks apkures un karstā ūdens padeves režīma pārregulēšanu atbilstoši

   dzīvokļu īpašnieku vēlmēm.

  • Atbilstoši būvnormatīviem dzīvojamo telpu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaikā ir jābūt vidēji +18ºC diennaktī. Dzīvokļu īpašnieki var lemt par temperatūras režīma noteikšanu un to mainīt.

   Ja dzīvoklī netiek nodrošināta komforta temperatūra, tad jāgriežas pie sava ēkas apsaimniekotāja/pārvaldnieka. Pārvaldniekam ir pienākums veikt telpu apsekošanu un iekšējās siltumapgādes sistēmas pārbaudi, lai noskaidrotu problēmas cēloni. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, pārvaldnieks pieņem lēmumu par iespējamu apmaksas pārdali starp mājas iedzīvotājiem par labu konkrētajam dzīvoklim un pieprasīt attiecīgu pārrēķinu veikt SIA „Gren Jelgava”. Pēc apsaimniekotāja rakstiska lūguma SIA „Gren Jelgava” veiks attiecīgos pārrēķinus par nesaņemto pakalpojumu dzīvoklī.

  • Ja dzīvoklī, atgriežot krānu, ilgstoši nav karstā ūdens, tas liecina par karstā ūdens cirkulācijas trūkumu sistēmā. Jums ir jāvēršas pie sava pārvaldnieka, lai risinātu karstā ūdens cirkulācijas atjaunošanu. Pārvaldnieks ir atbildīgs par mājas iekšējo tīklu uzturēšanu un apkalpošanu, kā arī par trūkumu novēršanu iekšējā mājas sistēmā.

  • Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir noteikts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren darbinieks, ja pastāv attiecīga vienošanās, nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz datus SIA „Gren Jelgava”.

   Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas dzīvokļu īpašnieku kopību, pielikums. Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas par šo lēmumu informē SIA „Gren Jelgava”.

  • Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados. Šis aprēķins vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sastāvdaļa. Dzīvokļu īpašniekiem, vadoties pēc „Dzīvokļa īpašuma likuma” nosacījumiem ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtību dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas apsaimniekotājam.

   Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā vasaras periodā tiek veikts, pamatojoties uz mājas siltumpunktā uzstādītā skaitītāja rādījumiem un karstā ūdens patēriņa datiem dzīvokļos, kurus sniedz dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai pilnvarotā persona. Starpība starp kopējo patēriņu pēc siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos patērēto kubikmetru summu tiek sadalīta proporcionāli uz pilnīgi visiem dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, neatkarīgi no karstā ūdens, dvieļu žāvētāja vai apkures pieslēguma, jo atbilstoši MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.2.1.punktam un MK 12.12.2006. noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.9.1.punktu, aprēķins par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulāciju ir attiecināms uz visiem mājas dzīvokļiem.

   Maksa par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā jeb cirkulācija katrā

   mājā mēdz būt atšķirīga, tās apmērs var mainīties katru mēnesi. Šīs maksas apmērs galvenokārt ir atkarīgs no:

   • karstā ūdens patēriņa apjoma konkrētajā mājā, karstā ūdens piegādes uzstādītā režīma un temperatūras;
   • cik precīzi un savlaicīgi pārvaldniekam tiek iesniegti dati par karstā ūdens skaitītāju

   rādījumiem dzīvokļos un par iedzīvotāju skaitu dzīvokļos bez karstā ūdens skaitītājiem, kā arī, cik pastiprināti ir uzraudzīts negodīgo iedzīvotāju dzīvokļos patērētā ūdens apjoms;

   • karstā ūdens iekšējās sistēmas cauruļvadu tehniskā stāvokļa siltumizolācijas pakāpes;
  • Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pantu, 10.pantu, Enerģētikas likuma 18.pantu un Civillikuma 1069.pantu un 1071.pantu, individuālais siltumpunkts ir visas dzīvojamās ēkas inženierkomunikācija, kura atrodas ēkas iekšienē un to izmanto vienīgi šīs ēkas apgādei ar siltumenerģiju, un tās apkalpošanas un remonta izdevumi ir jāsedz visiem dzīvojamās ēkas īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa platībai. Neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir atslēgta apkure vai patērētās siltumenerģijas aprēķināšanai tiek pielietots koeficients, dzīvokļa īpašniekiem ir jāsedz izdevumi, kuri saistīti ar individuālo siltumpunktu uzturēšanu. Tā kā individuālā siltumpunkta uzturēšanas izdevumi ir uzņēmuma pastāvīgie izdevumi, kas nav atkarīgi no piegādātās siltumenerģijas apjoma, maksa par individuālā siltumpunkta uzturēšanu ir

   noteikta kā konstants ikmēneša maksājums visa gada garumā. Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta uzturēšanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā. Maksa par siltumpunkta apkalpošanu ir 0.05 EUR/m².

  • Klients var vienoties ar SIA „Gren Jelgava” par siltumenerģijas parāda apmaksas kārtību, to veicot vairāku mēnešu laikā, ar noteiktiem ikmēneša maksājumiem. Lai noslēgtu vienošanos, nepieciešams:

   • apmaksāt vismaz 10% no parāda
   • ierasties SIA „Gren Jelgava” klientu apkalpošanas daļā Pastā ielā 47, Jelgavā, līdz ņemot personu apliecinošu dokumentu
   • aizpildīt iesnieguma veidlapu par parāda pēcapmaksu
   • ja ir saņemta, tad iesniegt izziņu par bezdarbnieka statusa vai maznodrošinātā statusa piešķiršanu vai izziņu no darbavietas par algas apmēru.
  • Pirmkārt, ir jāaizpilda pielikumā esošā veidlapa un tā jānosūta vai jānogādā uz tiesu (adrese uz veidlapas). Tad SIA „Gren Jelgava” Klientu apkalpošanas centrā Jelgavā, Pasta ielā 47, 4.stāvā var uzrakstīt iesniegumu par vienošanos slēgšanu pēc tiesas lēmuma. Vienošanās par parāda pakāpenisku apmaksu tiks sastādīta pēc tiesneša pieņemtā lēmuma saņemšanas. Ja klients nenoslēdz vienošanos vai neveic piedzītā parāda un tiesas izdevumu apmaksu, lēmums tiek nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam parāda piespiedu piedziņai.

  • Rēķinu apmaksa ir jāveic līdz kārtējā mēneša 25.datumam. Ja rēķina apmaksa ir veikta vēlāk vai rēķins nav apmaksāts pilnā apmērā, SIA „Gren Jelgava” saskaņā ar Civillikuma 1759.pantu par katru parāda samaksas nokavējumu aprēķina likumiskos procentus, t.i. seši procenti no simta gadā atbilstoši Civillikuma 1765.pantam.

  • Mājas vecākais ir dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, un tikai dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar Dzīvokļu īpašumu likuma nosacījumiem var lemt par aprēķinu atvieglojumu (atlaides) piešķiršanu mājās vecākajam un tās apmēru. Par pieņemto lēmumu ir jāinformē attiecīgās mājas pārvaldnieks.

   • Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes ir efektīvs veids, lai pārliecinātos par siltumtīklu hermētiskumu un drošību, un samazinātu iespējamos siltumtīklu bojājumus apkures sezonas laikā.
   • Hidrauliskās pārbaudes laikā siltumnesēja spiediens siltumtīklos ir paaugstināts. Tādēļ drošības nolūkos, uz hidrauliskās pārbaudes veikšanas laiku, siltumenerģijas piegāde klientiem tiek pārtraukta.
   • Lai iespējamo siltumtīklu bojājumu gadījumā, kuri varētu tikt konstatēti hidrauliskās pārbaudes laikā, apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs un nenodarītu kaitējumu ne cilvēkiem, ne videi, pirms hidrauliskās pārbaudes siltumnesēju atdzesē līdz + 45C. Tādēļ karstā ūdens temperatūra ēkās, kuras skars hidrauliskā pārbaude, pakāpeniski samazināsies jau iepriekšējās dienas vakarā.
   • Ja hidrauliskās pārbaudes laikā bojājumi siltumtīklos netiks konstatēti, siltumenerģijas piegāde ēkām var tikt atjaunota pirms informatīvajā paziņojumā norādītā laika.
   • Gadījumā, ja kāds siltumtīklu posms hidraulisko pārbaudi neizturēs un būs nepieciešami remontdarbi, konkrēto ēku pārvaldnieki un iedzīvotāji tiks par to informēti papildus, un siltumenerģijas piegāde tiks atjaunota pēc bojājuma novēršanas.
   • Gadījumā, ja hidraulisko pārbaužu veikšanas laikā, iedzīvotāji novēro zaļganas krāsas ūdens noplūdes ( jo siltumnesējs ir iekrāsots ar videi un cilvēka veselībai nekaitīgu pārtikas krāsvielu), lūdzam nekavējoties ziņot Gren Klientu apkalpošanas centram pa tālruni: 63007055

Jautājumi par www.mans.gren.lv

  • Ja dzīvokļa īpašumam ir 2 vai vairāk īpašnieki, tad pagaidām Gren klientu portālā kontu izveidot var tas īpašnieks, kura dati tiek atainoti Siltumenerģijas rēķinā.

   Portāla izveides nākamajās kārtās kontam būs iespēja piebienot papildus lietotājus. Tad informāciju par konkrēto dzīvokli redzēs visi, kam to būs ļāvis reģistrētais portāla lietotājs.

Uzdodiet savu jautājumu!