Gren Klientu portāla – mans.gren.lv – lietošanas noteikumi

Spēkā no: 22.03.2023.

Pēdējo reizi atjaunināti: 22.03.2023.

Versija: V1

 

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1. 1. Portālu www.mans.gren.lv (turpmāk tekstā – Portāls) uztur SIA Gren Jelgava, reģistrācijas Nr. 50003549231, juridiskā adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001 (turpmāk tekstā – Gren).

Portāls ir klientu apkalpošanas interneta vietne, kurā daļa no Portāla informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem (turpmāk – Portāla lietotājs) saistībā ar noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek sniegts papildus pakalpojums apskatīt savu siltumenerģijas patēriņu, rēķinus, norēķināties par pakalpojumiem, apskatīt savus datus un mainīt tos, kā arī izmantot visas citas piedāvātās iespējas.

1.2. Portāla lietošanas kārtību noteic vispārējie tiesību akti un šie Portāla lietošanas noteikumi, kas tajā skaitā nosaka Portāla lietotāju kontu un papildu lietotāju izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

1.3. Gren pēc nepieciešamības veic izmaiņas šajos Portāla lietošanas noteikumus, informējot Portāla lietotājus par veiktajām izmaiņām un publicējot šādā interneta adresē: https://gren.com/lv/portala-lietosanas-noteikumi/, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem, savukārt Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

1.4. Gren Privātuma politika veido neatņemamu šo Portāla lietošanas noteikumu daļu un Gren lūgs iepazīties ar to pirms Portāla lietotāja konta izveides. Portāla lietotāja personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo Portāla lietošanas noteikumu izpildi. Izveidojot Portāla lietotāju kontu, Portāla lietotājs apliecina, ka viņš/ viņa ir iepazinies ar Privātuma politiku. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi skatiet privātuma politikā klientiem Gren mājas lapā: https://gren.com/lv/privatuma-politika/.

1.5. Gren patur tiesības uz laiku vai neierobežotu laiku bloķēt vai slēgt esošā Portāla lietotāja kontu, ja konstatētas negodprātīgas darbības, kā arī nereģistrēt jaunu Portāla lietotāja kontu, ja noskaidroti fakti par konkrētas personas iepriekšējām negodprātīgām darbībām Portāla lietošanas ietvaros. Negodprātīgas darbības var tikt definētas gan kā ar krāpniecību saistītas aktivitātes, gan kā citas aktivitātes, kas var traucēt Gren vai Portāla darbību un/vai nodarīt tiešus vai netiešus zaudējumus.

2. Kā kļūt par reģistrētu portāla lietotāju?

  • 2.1. Par reģistrētu Portāla lietotāju var kļūt ikviens Gren klients, kurš saņem Gren siltumapgādes pakalpojumu un kuram ir piešķirts Gren Klienta numurs (turpmāk – Klients).

    2.2. Klients kļūst par Portāla lietotāju, izveidojot lietotāja kontu. Klients kontu izveido pats, Portālā aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo reģistrācijas formu ar atbilstošu informāciju, ievērojot Portāla lietošanas noteikumu 3. sadaļu “Reģistrēšanās portālā”.

3.Reģistrēšanās portālā

3.1 Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz pogu “Reģistrēties”, kas tālāk aizvedīs uz sadaļu, kurā Klientam jāaizpilda reģistrācijas forma ar atbilstošu informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, norādot:

3.1.1.Klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru aptuveni 5 minūšu laikā tiks nosūtīts reģistrācijas kods;

3.1.2. Klienta e-pasta adresei jābūt unikālai;

3.1.3. tālruņa numuram jāsatur 8 zīmes

3.1.4. citu lietotāja konta izveidei nepieciešamo informāciju.

3.2. Reģistrāciju var veikt tikai tad, ja Klients ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem un tos apstiprinājis.

3.3. Reģistrācijas procesā Klientam ir jāautorizējas Portālā, izmantojot vienu no 3 (trīs) Dokobit servisa piedāvātajām autorizācijas iespējām: SmartID, ID karte vai eParaksts mobile, lai Gren varētu pārliecināties par ievadīto datu atbilstību un pareizību.

3.4. Ja autorizācijas posmā Klienta dati neatbilst Gren klientu datu bāzē esošajiem datiem, Klienta, kā Portāla lietotāja reģistrācija tiek atteikta. Šajā gadījumā Klientam ir jāsazinās ar Gren Klientu apkalpošanas centru, adresē:

Pasta iela 47, Jelgava,

darba laikā: katru darba dienu no 8:00 -17:00.

e-pasta adrese: [email protected],

vai zvanot pa tālruņa numuru: 63007055,

lai tiktu precizēti Klienta dati un Gren Klientu apkalpošanas centra darbinieki spētu risināt iespējamās problēmas vai kļūdas reģistrācijas procesā. Atkārtota reģistrācija Portālā ir iespējama tikai pēc Klienta datu precizēšanas un/vai atbilstošas datu labošanas Gren klientu datu bāzē, ja tāda ir iespējama un nepieciešama.

3.5. Ja Klienta reģistrācijas formā ievadītie dati atbilst Gren klientu datu bāzē esošajiem datiem, tiek izveidots Portāla lietotāja konts un Portāla lietotājam uz reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts unikāls aktivizācijas kods, kas jāievada reģistrācijas formas nākamajā logā.

4. Lietotājvārda un paroles veidošana

4.1. Portāla lietotāja reģistrācijas formā ievadītā e-pasta adrese tiks reģistrēta kā lietotājvārds. Katru reizi, kad Portāla lietotājs vēlēsies autorizēties Portālā, laukā “Lietotājvārds” būs jāievada konkrētā e-pasta adrese. Portāla lietotājs var papildus izveidot paroli atbilstoši sistēmas paroļu veidošanas norādījumiem.

5. Ko darīt, ja aizmirsta parole?

5.1. Ja ir aizmirsta parole, tad Portāla lietotājs var nosūtīt Gren pieprasījumu, lai to atgūtu. Portāla sākumlapā nospiežot pogu “Atjaunot paroli”, atvērsies logs, kurā jāievada Portāla lietotāja lietotājvārds, kas atbilst Portāla lietotāja reģistrētajai e-pasta adresei (skat. Portāla lietošanas noteikumu 5.1. punktu). Nosūtot pieprasījumu, Portāla lietotāja parole tiks nosūtīta uz Portāla lietotāja e-pasta adresi.

6. Portāla lietotāja konta dzēšana

6.1. Portāla lietotāja kontu var dzēst Gren Klientu apkalpošanas centra darbinieks pēc Portāla lietotāja pieprasījuma. Šim nolūkam Portāla lietotājam jāsazinās ar Gren Klientu apkalpošanas centru, adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, e-pasta adrese: [email protected], tālruņa numurs: 63007055.

7. Prasības drošībai, lietojot Portālu

7.1. Drošu datu apmaiņu starp Portāla lietotāja datoru un Portālu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.

7.2. Sākot lietot Portālu, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņas ikona, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums “https” Portāla adreses sākumā – www.mans.gren.lv.

7.3. Gadījumā, ja interneta vai Portāla lietotājs konstatē jebkādas neatbilstības Portāla darbībā vai drošībā, interneta vai Portāla lietotājs sazinās ar Gren, izmantojot norādīto kontaktinformāciju:

7.3.1. adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

7.3.2. e-pasta adrese: [email protected]

7.3.3. tālruņa numurs: 63007055.

8. Autortiesības

8.1. Portāls www.mans.gren.lv ir SIA Gren Jelgava, reģistrācijas Nr. 50003549231, juridiskā adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, īpašums.

Visas Portālā atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Gren īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.2. Interneta vai Portāla lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8.3. Portālā publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.

8.4. Ja interneta vai Portāla lietotāji vēlas izmantot Portālā publicēto informāciju, lūgums, sazināties ar Gren, izmantojot e-pasta adresi: [email protected] un norādot kādu informāciju vēlas izmantot, kādam mērķim, kādā apjomā un uz kāda pamata.

9.Nobeiguma noteikumi un strīdu izšķiršana

9.1. Portāla lietotājam ir pienākums godprātīgi izmantot tam sniegtos pakalpojumus un to sniegtās iespējas Portālā, nenododot Portāla identificēšanās un Portāla lietotāja konta piekļuves datus trešajām personām. Gren nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies trešās personas ļaunprātīgu darbību rezultātā.

9.2. Šie Portāla lietošanas noteikumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi saistībā ar šiem Portāla lietošanas noteikumiem tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās nav panākta, tad strīdi tiks izskatīti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

9.3. Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīst kādu no šiem Portāla lietošanas noteikumiem par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citi Portāla lietošanas noteikumi un to sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.

9.4. Ja Portāla lietotājs uzskata, ka Gren ir pārkāpis Portāla lietošanas noteikumus vai citus attiecīgos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Portāla lietotāja iespējas īstenot savas tiesības un šādu situāciju nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, Profila lietotājs var iesniegt iesniegumu valsts patērētāju tiesību aizsardzības institūcijai:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

Tālrunis: + 371 654 525 54

E-pasts: [email protected].

Klients var vērsties arī Eiropas Savienības tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā