ESG – vide, sociālā joma un pārvaldība

Nākotnes enerģija top šodien. Mēs piedāvājam enerģētikas risinājumus un piegādājam enerģiju, kas atbilst mūsu vides, sociālās jomas un labas pārvaldības principu prioritātēm. Mūsu rīcība iedvesmo cilvēkus, uzņēmumus un pašvaldības. Mēs domājam par mūsu nākotni un par nākamajām paaudzēm.

Zaļās enerģijas risinājumi un vides, sociālās jomas un labas uzņēmuma pārvaldības prioritātes.

Ar apzīmējumu ESG mēs saprotam: vides, sociālos un pārvaldības jautājumus.

Mēs ražojam tīru enerģiju un piedāvājam ilgtspējīgus enerģijas risinājumus no centralizētās siltumapgādes līdz pat industriālās  enerģijas pakalpojumiem. Mūsu enerģijas ražošana un pakalpojumi palīdz mūsu klientiem, kopienām un pilsētām sasniegt klimata un dekarbonizācijas mērķus, kas ir saskaņā ar mūsu ESG (vide, sociālā joma un pārvaldība) prioritātēm.

Mēs kā atbildīgs enerģētikas uzņēmums aktīvi atbalstām vietējās, reģionālās un globālās aktivitātes, lai attīstītu resursu ziņā efektīvu un oglekļa emisiju ziņā neitrālu ekonomiku. Mēs strādājam, lai atbalstītu iespēju ieviest pilsētu, apkaimju un uzņēmumu dekarbonizācijas plānus, ražojot tīru un cenas ziņā pieejamu enerģiju.

Energosistēmas tiek būtiski pārveidotas, jo pasaule ir apņēmusies cīnīties pret klimata pārmaiņām un pāriet no fosiliem enerģijas avotiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Izaicinājums ir tas, ka, sākot ar transporta nozari un ražošanu, rodas arvien lielāka nepieciešamība pēc elektroenerģijas un iespējami vairāk enerģijas jārada no atjaunojamiem energoresursiem.

Mēs nodrošinām enerģijas risinājumus mūsu kopīgajai nākotnei un nākamajām paaudzēm. Mēs cienām planētu un uzņemamies atbildību par savām darbībām un savu lomu klimata krīzes mazināšanā. Tāpēc mēs atbalstām globālos SEG (siltumnīcefekta gāzu) samazināšanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus. Svarīgi ir rīkoties, nevis meklēt attaisnojumus.

Pirmo ESG ziņojumu Gren publicēja 2024. gada 11. aprīlī. ESG ziņojumā par 2023. gadu  mēs aprakstām mūsu sasniegumus un apņemšanos nodrošināt vides, sociālo un pārvaldības ilgtspēju, kā arī mūsu ESG stratēģijas tēmas un virzītājspēkus.

Vairāk uzziniet lasot šeit:

Gren ESG ziņojums 2023

Vides prioritātes

Mēs piedāvājam enerģētikas risinājumus mūsu kopīgajai nākotnei un nākamajām paaudzēm. Mēs cienām planētu un uzņemamies atbildību par savu lomu klimata krīzes mazināšanā. Tāpēc mēs atbalstām globālos SEG samazināšanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus. Svarīgi ir rīkoties, nevis meklēt attaisnojumus.

Galvenie mērķi

 • SEG emisiju samazinājums par 50% līdz 2035. gadam (2019. bāzes gads)
 • 100% ilgtspējīgi iegūtas biomasas izmantošana

Mūsu pienākums ir izvairīties no negatīvas ietekmes uz vidi un sabiedrību. Mēs to darām, strādājot efektīvi, izmantojot visprogresīvākās tehnoloģijas, lai samazinātu kaitējumu zemei, gaisam, ūdenim un cilvēkiem. Mūsu planēta ir to pelnījusi.

Galvenie mērķi

 • Ražotnēs visi piesārņotāju emisiju līmeņi ir zemāki par emisiju līmeņiem, kas noteikti labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP SEL) un/vai attiecīgi Vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu direktīvā (MCPD).

Sociālās prioritātes

Mēs piedāvājam tīrus, drošus, cenas ziņā pieejamus un inovatīvus enerģētikas risinājumus, un dodam iespēju sabiedrībai izdarīt ilgtspējīgu izvēli.

 • Vismaz viena energotaupības vai cita ar KSA saistīta izpratnes veidošanas kampaņa gadā
 • 100% stratēģiskie piegādātāji ievēro Gren Piegādātāju ētikas kodeksu sociālajos jautājumos

Mūsu darbinieki īsteno mūsu stratēģiju un ilgtspējas ambīcijas – viņi pastāvīgi tiecas pēc inovācijām un cenšas būt labāki. Mūsu uzņēmumā ir spēcīga korporatīvā kultūra, kuras pamatā ir cieņa, un mēs radām darba apstākļus, kur drošība ir galvenā prioritāte. Vienlīdzība ir uzņēmuma pamatprincips, un mēs cenšamies nodrošināt, lai visi mūsu darbinieki justos pilnībā iesaistīti.

 • Līdzsvarots darbinieku sadalījums pa vecuma grupām un dzimumiem
 • Nulle diskriminācijas, aizskaršanas, cilvēktiesību pārkāpumu gadījumu
 • Nulle ar darbu saistītu traumu gadījumu gan saviem darbiniekiem, gan darbuzņēmējiem
 • Darbinieku iesaistīšanās līmenis līdz 2025. gadam – > 80

Finansiālā atbildība

Gren aug. Mēs veicam lielus ieguldījumus mūsu pašreizējā darbībā un aktīvi meklējam jaunas iespējas ārpus mūsu esošā biznesa. Iekļaujot ESG principus uzņēmuma lēmumu pieņemšanā, mēs varam maksimāli palielināt mūsu ieinteresēto personu ilgtspēju un izvairīties no nevajadzīgiem riskiem.

 • Atbilstība ES Taksonomijas regulai

Mēs esam izturīgi – esam gatavi izaicinājumiem, ko rada enerģijas tirgus svārstības, klimata pārmaiņas, sociālpolitiskie notikumi vai digitālo tehnoloģiju attīstība. Mūsu klienti var paļauties, ka viņu energoapgāde ir droša. Mēs strādājam pārredzami un godīgi, ar nulles toleranci pret nelikumīgu vai neētisku uzņēmējdarbības praksi.

 • Ražošanas pieejamība 98%
 • Nulle informācijas drošības incidenti, kas ietekmē Gren pakalpojumus vai rada datu aizsardzības pārkāpumus
 • Nulle incidenti, kas saistīti ar Korupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma novēršanas/Proliferācijas finansēšanas un sankciju īstenošanas (AML/ABC) politikām.

Mūsu mērķis ir radīt nākotnes enerģiju jau šodien. Nodrošinot tīras enerģijas risinājumus, mēs vēlamies mudināt cilvēkus, uzņēmumus, sabiedrību un pilsētas gūt ilgtspējīgus panākumus, no kā ieguvēji ir visi –  uzņēmumi, pilsētas, vide, kā arī cilvēki un sabiedrība kopumā. Mūsu vērtības – uzticība, cieņa, risinājumu meklēšana un rūpes par klientu – virza mūs šajā ceļojumā.

No daudzdzīvokļu namiem līdz individuālajām dzīvojamām mājām, no birojiem līdz veselām nozarēm — mēs saviem klientiem nodrošinām zaļu, uzticamu, pieejamu enerģiju un palīdzam saviem klientiem, sabiedrībai un pilsētām sasniegt klimata un dekarbonizācijas mērķus.

Kā atbildīgs enerģētikas uzņēmums, mēs dodam iespēju vietējiem, reģionālajiem un globālajiem partneriem sasniegt resursu ziņā efektīvu un oglekļa neitrālu ekonomiku. Mēs atzīstam šo izaicinājumu un priecājamies par iespēju nodrošināt tīru un cenas ziņā pieejamu enerģiju, kas ir galvenais elements pilsētu, kopienu un uzņēmumu dekarbonizācijas plānos.

Pasaule cīnās pret klimata pārmaiņām un pāriet no fosilo resursu izmantošanas uz atjaunojamiem energoresursiem. Enerģētikas nozare piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Turklāt plašā transporta un rūpniecības elektrifikācija veicina ievērojamu enerģijas pieprasījuma pieaugumu. Tādēļ pēc iespējas lielāka pieprasījuma nodrošināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir globāla prioritāte.

Mēs piedāvājam enerģētikas risinājumus mūsu kopīgajai nākotnei un nākamajām paaudzēm. Mēs cienām planētu un uzņemamies atbildību par savu lomu klimata krīzes mazināšanā. Tāpēc mēs atbalstām globālos SEG samazināšanas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus. Svarīgi ir rīkoties, nevis meklēt attaisnojumus.

Enerģijas ražošanas dekarbonizācija mums ir prioritāte un savu izaugsmi mēs nošķiram no fosilo enerģijas avotu izmantošanas.

Tādēļ mēs izstrādājam inovatīvus, īpaši pielāgotus, ilgtspējīgus risinājumus, mudinot klientus pāriet no fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju centralizētajā siltumapgādē un aukstumapgādē. Izmantojot ilgtspējīgi iegūtu bio kurināmo, mēs atbalstām ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

2022. gadā mūsu ražotņu SEG emisijas bija 178 290 t/CO2eq . Kopš 2019. gada emisiju apjomu esam samazinājuši par aptuveni 30%.

Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir izšķirošs faktors cīņā pret bioloģiskās daudzveidības zudumu. Mēs ražojam siltumenerģiju galvenokārt no biomasas, un 2023. gadā, sadarbībā ar piegādātājiem, uzsākām sertifikācijas programmu. Līdz 2025. gadam plānojam pilnībā ieviest un izmantot 100% ilgtspējīgi iegūtu biomasu un strādāt atbilstoši Atjaunojamo energoresursu direktīvas metodikai.

Mēs mudinām potenciālos klientus pāriet no fosilā kurināmā izmantošanas uz centralizēto siltumapgādi un aukstumapgādi no atjaunojamiem energoresursiem. 2022. gadā mūsu pakalpojumus izvēlējās rekordliels skaits jauno klientu un kopējais jauno pieslēgumu skaits veidoja 85 MW. Tas ir par 60% vairāk nekā 2021. gadā. Mēs arī sākām piedāvāt Gren Industriālās enerģijas pakalpojumus. Kā piemēru varam minēt dzesēšanas risinājuma izveidi E-Piim piena pārstrādes rūpnīcai Paide, Igaunijā.

Mūsu pienākums ir izvairīties no negatīvas ietekmes uz vidi un sabiedrību. Mēs to darām, strādājot efektīvi un izmantojot vismodernākās tehnoloģijas, lai samazinātu kaitējumu zemei, gaisam, ūdenim un cilvēkiem.

Mūsu mērķis ir samazināt enerģijas ražošanas un piegādes ietekmi, pēc iespējas efektīvāk izmantojot centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmas un augstas efektivitātes koģenerācijas stacijas, un samazinot piesārņotājus gaisā, ūdenī un augsnē.

Mēs piedāvājam tīrus, drošus, cenas ziņā pieejamus un inovatīvus enerģētikas risinājumus, un dodam iespēju sabiedrībai izdarīt ilgtspējīgu izvēli. Gren ciena visas ieinteresētās puses – klientus, piegādātājus, partnerus un iestādes. Mums ir svarīgas viņu tiesības, labklājība un drošība.

Mēs mudinām un izglītojam vietējo sabiedrību, lai tā varētu izdarīt labākas un ilgtspējīgākas izvēles. Mūsu vērtību ķēdē par prioritāti tiek noteikta cilvēktiesību un augstu darba standartu ievērošana. Mēs strādājam, stingri ievērojot Piegādātāju ētikas kodeksu un minimālās sociālās aizsardzības prasības.

Mūsu darbinieki īsteno mūsu stratēģiju un ilgtspējas ambīcijas – viņi pastāvīgi tiecas pēc inovācijām un cenšas būt labāki. Mūsu uzņēmumā ir spēcīga korporatīvā kultūra, kuras pamatā ir cieņa, un mēs radām darba apstākļus, kur drošība ir galvenā prioritāte. Vienlīdzība ir uzņēmuma pamatprincips, un mēs cenšamies nodrošināt, lai visi mūsu darbinieki justos pilnībā iesaistīti.

Dažādība, vienlīdzīgums un iekļaušana ir mūsu uzņēmuma pamatprincipi – mēs uzturam drošus darba apstākļus, attīstām saistošu darba pieredzi, kā arī pastāvīgi pārskatām un uzlabojam mūsu darba vides kultūru.

Mēs veidojam aktīvu dialogu ar ieinteresētajām personām, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un darbības  ilgtspēju. Tas ietver mūsu darbiniekiem iesaisti, mūsu piegādātāju attiecību pārvaldību, lai nodrošinātu ilgtspējīgu kurināmo resursu izcelsmi, kā arī atsauksmju saņemšanu no mūsu klientiem.

Veidojot ilgtspējīgu vidi cilvēkiem un uzņēmumiem, mūsu galvenie partneri ir Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Apvienotās Karalistes pilsētas un mazpilsētas.

Pilsētās, kurās mēs strādājam, mēs atbalstām vietējo sabiedrību, izglītojot to par energoefektivitātes jautājumiem, atbalstām skolas, vietējos sporta klubus un mākslas asociācijas.

ESG kontakti

Jani Alenius

ESG vadītājs

[email protected]

Pieteikties Jaunumiem no Gren