Norēķini

 • Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

  • Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās), nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.
  • Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai.
  • Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, kas ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.
  • Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē SIA „Gren Jelgava”.
 • Rēķins Jūsu e-pastā

  Centralizētās siltumapgādes rēķins tiek izrakstīts, ņemot vērā reālo siltuma patēriņu saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem.

  Rēķins tiek izrakstīts reizi mēnesī un klientiem ir iespējama izvēlēties vai to saņemt drukātā vai elektroniskā formā.

  Nokārtot rēķina saņemšanu elektroniski ir pavisam vienkārši!

  1. Lūdzu, atsūtiet mums e-pastā: [email protected],  vēstuli brīvā formā ar piekrišanu turpmāk rēķinus no Gren saņemt elekroniski.
  2. Vēstulē norādiet vienu vai divas e-pasta adreses un klienta numuru.

  Pēc šī iesnieguma, Gren rēķini un jaunākās ziņas  Jūs sasniegs bez kavēšanās, tiklīdz būs sagatavoti!