Projekti

 • Par jaunākajām iecerēm uzņēmumā mēs stāstīsim šajā nodaļā.

  • Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

   Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

   Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

   Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

   Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

   No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, 28.oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17.novembrim.

   SIA „Fortum Latvia“ (šobrīd SIA “Gren Latvija”) ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

   SIA “Gren Latvija” ir saņēmis arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 02.11.2022 vēstuli Nr. 5-01/1070/2022, kurā norādīti papildus jautājumi un lūgums atkārtoti precizēt ziņojumu.

   Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA „Fortum Latvia“ nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

   Ir sagatavots pārstrādāts un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

   IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA „Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. [email protected] tel. +371 67323212

  • Ziņojuma saturs pieejams šeit: https://failiem.lv/u/pkwq5t5qh

  • EU funding cofinancing symbols

   Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums SIA Gren Jelgava ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par kurināmā dažādošanu un pāreju uz koksnes granulu izmantošanu lokālajā dabasgāzes katlu mājā Jelgavā, Neretas ielā 10. Projekts tiek īstenots ar mērķi vēl vairāk samazināt dabasgāzes izmantošanu Jelgavas centralizētajā siltumapgādē, kā rezultātā samazināsies dabasgāzes cenu ietekme uz siltumenerģijas tarifu klientiem, uzlabosies siltumapgādes pakalpojuma drošība un tiks sekmēta Jelgavas enerģētiskā neatkarība. Dabasgāzes patēriņa samazinājums siltumapgādē samazinās arī siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā.

   Projektu ietvaros paredzēts uzstādīt ar koksnes granulām kurināmu katlu ar nominālo jaudu 0,3 MW, kā arī granulu uzglabāšanas un padeves sistēmu. Katlu mājā uzstādītais katls būs tehnoloģiski piemērots dažādas kvalitātes koksnes granulu izmantošanai, kas palielinās uzņēmuma konkurētspēju kurināmā tirgū.

   Pāreja no fosilās dabasgāzes izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu katlu mājā Neretas iela 10 A, Jelgavā, sniegs arī vides ieguvumu, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, īstenojot projektu plānots 248,783 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

   Projekts tiek īstenots ES Kohēzijas fonda atbalsta programmas 4.3.1 “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” ietvaros. Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/030), kopējās izmaksas ir 255 970 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 102 388 EUR.

  • EU funding cofinancing symbols

   Jelgavas centralizētās siltumapgādes uzņēmums SIA Gren Jelgava ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par kurināmā dažādošanu un pāreju uz koksnes granulu izmantošanu lokālajā dabasgāzes katlu mājā Kalnciema ceļā 109B, Jelgavā. Projekts tiek īstenots ar mērķi vēl vairāk samazināt dabasgāzes izmantošanu Jelgavas centralizētajā siltumapgādē, kā rezultātā samazināsies dabasgāzes cenu ietekme uz siltumenerģijas tarifu klientiem, uzlabosies siltumapgādes pakalpojuma drošība un tiks sekmēta Jelgavas enerģētiskā neatkarība. Dabasgāzes patēriņa samazinājums siltumapgādē samazinās arī siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā.

   Projektu ietvaros paredzēts uzstādīt ar koksnes granulām kurināmus katlus ar jaudu 0,5 MW un 0,2 MW, kā arī granulu uzglabāšanas un padeves sistēmu. Katlu mājā uzstādītie katli būs tehnoloģiski piemēroti dažādas kvalitātes koksnes granulu izmantošanai, kas palielinās uzņēmuma konkurētspēju kurināmā tirgū.

   Pāreja no fosilās dabasgāzes izmantošanas uz koksnes granulu izmantošanu katlu mājā Kalnciema ceļā 109B, Jelgavā, sniegs arī vides ieguvumu, samazinot siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu no siltumenerģijas ražošanas pilsētā. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā, īstenojot projektu plānots 360,381 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

   Projekts tiek īstenots ES Kohēzijas fonda atbalsta programmas 4.3.1 “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” ietvaros. Projekta “Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Kalnciema ceļā 109B, Jelgavā” (Nr. 4.3.1.0/22/A/024), kopējās izmaksas ir 342740 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas Fonda līdzfinansējums – 131216 EUR.

  • Sarunu procedūras
   “Sarunu procedūra par katlu mājas pārbūvi projektā: “Kurināmā diversifikācija esošajā
   dabas gāzes katlu mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā.””
   (iepirkuma IDN: GJ 2022/4-SPS-KF)
   Noslēguma ziņojums
   2022.gada 16.augustā

  • Sarunu procedūras
   “Sarunu procedūra par katlu mājas pārbūvi projektā: “Kurināmā diversifikācija esošajā
   dabas gāzes katlu mājā Kalnciema ceļš 109B, Jelgavā.””
   (iepirkuma IDN: GJ 2022/3-SPS-KF)
   Noslēguma ziņojums
   2022.gada 16.augustā

  • Domājot par to, lai jelgavniekiem arī turpmāk piedāvātu konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā elastību, Gren turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.