Projekti

 • Par jaunākajām iecerēm uzņēmumā mēs stāstīsim šajā nodaļā.

  • Kohezijas-fonda-logo

   SIA „Gren Jelgava”, reģ. Nr. 50003549231, juridiskā adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001 izsludina iepirkuma procedūru “Katlu mājas pārbūve projektā “Kurināmā diversifikācija esošajā dabas gāzes katlu mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā” (identifikācijas Nr. GJ 2022/2-SPS-KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3.kārta” ietvaros.

   Kontaktpersona – SIA „Gren Jelgava” projektu vadītājs Rihards Zakrepskis tālr.: 20279310, e-pasts: rihards.zakrepskis@gren.com.

   Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu  veikšana  katlu mājā Neretas ielā 10A, Jelgavā ar kopējo uzstādāmo granulu katla jaudu 0,3 MW.

   Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://gren.com/lv/projekti/, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

    

   Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA “Gren Jelgava” telpās Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

   Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 9.jūnijam, plkst. 10:00 Pasta ielā 47, Jelgavā, LV-3001 personīgi vai atsūtot pa pastu.

  • Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

   Paredzētās darbības nosaukums: Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā

   Paredzētās darbības vieta: Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008

   Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Gren Latvija”, reģistrācijas Nr. 40103854352.

   Paredzētā darbība: izmaiņas esošajā darbībā. Esošajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā plānota no atkritumiem iegūtā kurināmā (NAIK) līdzsadedzināšana. Veicot kurināmā diversifikāciju, plānots, ka līdzsadedzinot NAIK līdz 30 tūkstošiem tonnu gadā, saražotais enerģijas daudzums gadā palielināsies līdz 460 GWh.

   Informācija par IVN procedūru: 2019. gada 10. janvārī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.5-02/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai. IVN ziņojums “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 5.aprīlī izsniegto Ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr.5-03/3, kas izsniegta ietekmes uz vidi novērtējumam kurināmā diversifikācijai esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā.

   No 2020.gada 15.oktobra līdz 17.novembrim notika IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 26.oktobra līdz 30.oktobrim, 28.oktobrī laika posmā no plkst.17:00 līdz plkst. 19:00 notika sabiedriskās apspriešanas videokonference, kurā bija iespējams tiešsaistē uzdot jautājumus ierosinātājam un Ziņojuma izstrādātājiem. Rakstiski priekšlikumus vai viedokļus varēja iesniegt līdz 2020. gada 17.novembrim.

   SIA „Fortum Latvia“ ir saņēmis Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 16.03.2021 lēmumu Nr. 5-02/7 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Fortum Latvia” paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai”, kurā norādīta nepieciešamība papildināt informāciju par paredzēto darbību.

   Kā arī informējam, ka 2021. gada 30. jūlijā uzņēmuma SIA „Fortum Latvia“ nosaukums LR Uzņēmumu reģistrā mainīts uz SIA “Gren Latvija”. Reģistrācijas numurs un juridiskā adrese paliek nemainīgi: Reģ.nr. LV40103854352, reģ.adrese Rūpniecības 73 A, Jelgava, LV-3008.

   Ir sagatavots pārstrādāts un precizēts IVN ziņojums, kurš iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

   IVN ziņojumu pārstrādāja: SIA „Ekodoma”, Noliktavas iela 3-3, Rīga LV 1010. ekodoma@ekodoma.lv tel. +371 67323212

   Ziņojuma saturs pieejams šeit: https://failiem.lv/u/rm2hz38gz

  • Domājot par to, lai jelgavniekiem arī turpmāk piedāvātu konkurētspējīgu siltumenerģijas cenu un vēl vairāk uzlabotu kurināmā elastību, Gren turpina darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas projekta, kas paredz Jelgavas biomasas koģenerācijas stacijā šķeldai pievienot līdz 35% no pārstrādei nepiemērotiem atkritumiem ražotu kurināmo jeb NAIK. NAIK izmantošana biomasas koģenerācijas stacijā ne tikai samazinās kurināmā izmaksas un atstās pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas cenu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, bet arī sekmēs atkritumu pārstrādi un to lietderīgu izmantošanu, kā arī samazinās atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos. Jo vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varēs lietderīgi izmantot siltuma un elektrības ražošanā, jo izdevīgāk tas būs sabiedrībai un videi.