Rēķins par patērēto siltumenerģiju

 • Gren Jelgava piegādā saviem klientiem siltumenerģiju, sagatavo karsto ūdeni, pēc klientu pieprasījuma apkalpo ēku individuālos siltumpunktus, kā arī  sagatavo rēķinu par siltumenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem.

  Klienti var izvēlēties vai nu vienu rēķinu mājai, vai rēķinu katram dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā. Par to kopīgi lemj mājas dzīvokļu īpašnieki.

  Gren Jelgava izrakstītajos rēķinos par siltumenerģiju iekļauti:

  • maksājums – Apkure
  • maksājums – Ūdens uzsildīšana
  • maksājums – Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)
  • maksājums – Rēķina sagatavošana
  • maksājums – Individuālā siltumpunkta apkalpošana

  Maksājums – Apkure

  Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu, kas patērēts karstā ūdens uzsildīšanai.

  Maksājums – Ūdens uzsildīšana

  Maksas lielumu nosaka pēc mājas uzstādītā siltā ūdens skaitītāja rādījumiem un aprēķina, reizinot ūdens patēriņu ar siltumenerģijas daudzumu uzsildīšanai un reizinot ar siltumenerģijas tarifu. Šo maksājumu sadala starp dzīvokļa īpašumiem proporcionāli patēriņam.

  Maksājums – Siltumenerģijas patēriņš ēkas karstā ūdens piegādes sistēmā (cirkulācija)

  Aprēķins par siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens piegādes sistēmā, jeb cirkulācija, ir maksa par patērēto siltumenerģiju ēkas iekšējos cauruļvados, pa kuriem tiek nodrošināta karstā ūdens plūsma stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagrabā un bēniņos izvietotajos cauruļvados.

  Kā atsevišķs maksājums – cirkulācija – rēķinā tiek parādīts tikai vasaras periodā, kad nav apkures.

  Maksājums – Rēķina sagatavošana

  ir maksājums par to, ka uzņēmums Gren Jelgava veic siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni starp dzīvokļiem atbilstoši metodikai „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” un, pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, sagatavo un izraksta rēķinus katram dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam un veic maksājumu ievadi abonentu uzskaites programmā.

  Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas norādes, Gren Jelgava siltumenerģijas tarifā nav iekļauti izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas rēķinu sagatavošanu katram dzīvoklim. Tādēļ Gren Jelgava ir noteikusi maksu pakalpojumam „Rēķina sagatavošana” un tā ir 1.27 EUR/mēnesī + PVN.

  Ja Gren Jelgava izraksta vienu rēķinu mājai, tad maksājums “Rēķina sagatavošana” netiek iekasēts, jo šīs izmaksas viena rēķina sagatavošanai mājai ir iekļautas siltumenerģijas tarifā.

  Maksājums – Individuālā siltumpunkta apkalpošana

  ir maksājums par apkopes un remonta darbiem, ko Gren Jelgava veic mājas individuālajā siltumpunktā, saskaņā ar noslēgto līgumu.

  Atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai izdevumi par individuālā siltumpunkta apkalpošanu nav iekļauti siltumenerģijas kopējā tarifā.

  Individuālo siltumpunktu apkopes un remontu darbi ir atsevišķs pakalpojums un Gren cena šim pakalpojumam mēnesī ir 0,05 EUR/m2 (pieci euro centi par dzīvokļa kopējās platības vienu kvadrātmetru) + PVN.

  Katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcei ir tiesības izvēlēties un lemt par cita pakalpojuma sniedzēja izvēli un tad Gren Jelgava rēķinos šī pozīcija netiek iekļauta.

 • Rēķina apmaksa

  Rēķinus par patērēto siltumenerģiju klientiem piegādā pa pastu vai  e-pastā.

  Apmaksāt saņemtos rēķinus var dažādi:

  • Internetbankā;
  • Bankās vai citās maksājumu pieņemšanas vietās;
  • Gren Jelgava klientu apkalpošanas nodaļā (tikai ar bankas karti)

  Rekvizīti – SIA „Gren Jelgava” klientiem – norēķiniem par siltumenerģiju un pakalpojumiem:

  SIA „Gren Jelgava”
  Reģ.nr.: 50003549231
  PVN reģ.nr.: LV50003549231
  Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001