Siltuma tarifs

 • Tarifs Jelgavā

  Siltumenerģijas tarifs Jelgavā

  no 2023.gada 1. jūnija

  71,44

  EUR/MWh (bez PVN)

   

 • Tarifs Gulbenē

  Siltumenerģijas tarifs Gulbenē

  no 2023.gada 1. jūnija

  76,00

  EUR/MWh (bez PVN)

  Vairāk informācijas klientiem Gulbenē atradīsiet sadaļā Gren Gulbenē

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā, 2023

MēnesisTarifs, EUR/MWh +PVNTarifs mājsaimniecībām ar Valsts atbalstu, EUR/MWh +PVN
Jūnijs71.44---------
Maijs77,32Valsts atbalsts mājsaimniecībām tika piemērots no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Aprīlis87,7377,86
Marts90,9379,46
Februāris94,1581,07
Janvāris94,1581,07

Siltumenerģijas tarifs Jelgavā, 2022

MēnesisTarifs, EUR/MWh +PVNTarifs mājsaimniecībām ar Valsts atbalstu, EUR/MWh +PVN
Jūnijs63,36---
Jūlijs67,63---
Augusts67,63---
Septembris85,82---
Oktobris94,9081,45
Novembris103,4585,72
Decembris102,6985,34
 • Siltumenerģijas ražošana Latvijā ir noteikta kā regulējams pakalpojums, un to regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), jeb Regulators.

  Viena no Regulatora funkcijām ir noteikt pakalpojuma cenas, jeb tarifa aprēķināšanas metodiku un noteikt un apstiprināt konkrētā ražotāja siltumenerģijas cenu jeb tarifu.

  Tarifi ir noteikti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

  SIA “Gren Jelgava” siltumapgādes pakalpojuma gala tarifu ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

  Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas siltuma ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts.

  Ja siltumenerģijas ražošanā izmanto kurināmo, kura izmaksas uz noteikto laika periodu ir fiksētas, piemēram, tikai koksnes šķeldu ar konkrētu cenu no šķeldas piegādātāja visai apkures sezonai, tad arī siltumenerģijas tarifi ir fiksēti.

 • Šobrīd situācija kurināmā tirgū ir tāda, ka kurināmā cena mainās katru mēnesi. Tādēļ arī siltuma tarifs mainās katru mēnesi, līdz ar šķeldas cenas izmaiņām tirgū.

  Kurināmā izmaksas ir būtiska daļa no siltumenerģijas ražošanas izmaksām, kas viedo lielāko daļu no siltumenerģijas gala tarifa (cenas) klientiem. Noteikt vienu šķeldas cenu visai apkures sezonai šobrīd nav iespējams, jo piegādātāji nevar prognozēt cenu svārstības. Tādēļ sākot jau ar 2022.gada septembri šķeldas cena tiek izvērtēta katru mēnesi. Tas nozīmē, ja mainās šķeldas cena, mainīsies arī siltumenerģijas ražošanas izmaksas un siltumenerģijas tarifs klientiem.

 • Pieejamais Valsts atbalsts iedzīvotājiem

  Valsts atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai tiek automātiski iekļauts rēķinos un tam NAV PAPILDUS JĀPIESAKĀS.

  Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām un turpina strādāt pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas.

  Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs maksājumu 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un  siltumenerģijas tarifa mediānu 68 eiro/MWh.

  Tarifs mājsaimniecībām = Tarifs – (Tarifs – 68)/2  + PVN

  Par periodu no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Gren Jelgava” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par patērēto siltumenerģiju . Tātad, rēķinos par oktobrī patērēto siltumenerģiju, kurus klienti saņems novembra sākumā, no maksājuma jau būs atskaitīta daļa, kuru kompensēs Valsts atbalsts.

  Ja, piemēram,  SPRK apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Jelgavā ir 103,45 EUR/MWh, tad mājsaimniecība Jelgavā maksās:

  103,45 – (103,45– 68)/2 =

  85,72 EUR/MWh + PVN

  Ņemot vērā to, ka siltuma cena var mainīties katru mēnesi, turpmāk klientus regulāri informēsim par katra mēneša aktuālo siltumenerģijas tarifu.

  Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai grūtības norēķināties par patērēto siltumu, lūdzu, sazinieties ar Gren Klientu apkalpošanas centra speciālistiem.

 • Lēmumi energoresursu taupīšanai 2022./2023. apkures sezonā

  Energoresursu taupīšanai valdība 20.09.2022. lēmusi, ka no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim :

  • Dzīvojamās mājās ar centralizēto apkuri varēs nedaudz pazemināt gaisa un karstā ūdens temperatūru;
  • Dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina, lai ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupās gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši citādi. Bet tā nedrīkst būt zemāka par 18 °C nevienā no dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupām.
  • Dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības nepiemērot prasību par minimālo pastāvīgi nodrošināmo karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa – 55 °C, ja vismaz piecas darbdienas pirms ūdens temperatūras pazemināšanas dzīvojamās mājas pārvaldītājs papildus informē dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus un citas mājā dzīvojošās personas par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem dzīvokļu īpašumos Legionella spp. baktēriju izplatības ierobežošanai.
  • Abi risinājumi ir īslaicīgi – tikai apkures sezonas laikā un par tiem jālemj mājas dzīvokļu īpašniekiem.
 • Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju

  Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju veidojas, kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam.

  Individuālajā rēķinā klientam norāda aprēķināto maksu atsevišķi par apkuri un karsto ūdeni.

  To, cik liela būs maksa par siltumenerģiju, nosaka kopējais ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

 • Maksa par siltumu

  Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

  Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās) nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz tos Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.

  Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā mājā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Abus šos siltumenerģijas daudzumus nosaka siltumenerģijas skaitītāji ēkas siltumpunktā.

  Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šī metodika ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.

  Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē  Gren Jelgava Klientu apkalpošanas speciālistus.