Siltuma tarifs

 • Siltumenerģijas ražošana Latvijā ir noteikta kā regulējams pakalpojums un to regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), jeb Regulators.

  Viena no Regulatora funkcijām ir noteikt pakalpojuma cenas, jeb tarifa aprēķināšanas metodiku un noteikt un apstiprināt konkrētā ražotāja siltumenerģijas cenu jeb tarifu.

  Tarifi ir noteikti euro par megavatstundu (EUR/MWh).

  Siltuma tarifs, jeb maksa par 1 MWh siltumenerģijas, jelgavniekiem ir

  63.36 EUR/MWh bez PVN.

  SIA “Gren Jelgava” siltumapgādes pakalpojuma gala tarifu ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

  Siltumenerģijas tarifā tiek ietvertas ražošanas un piegādes izmaksas. Lielākās izmaksu pozīcijas veido kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas u.c. Pievienotās vērtības nodoklis tarifos netiek iekļauts.

  Ja siltumenerģijas ražošanā izmanto kurināmo, kura izmaksas uz noteikto laika periodu ir fiksētas, piemēram, tikai koksnes šķeldu ar konkrētu cenu no šķeldas piegādātāja visai apkures sezonai, tad arī siltumenerģijas tarifi ir fiksēti.

 • Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju

  Klienta maksājums par patērēto siltumenerģiju veidojas, kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizinot ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam.

  Individuālajā rēķinā klientam norāda aprēķināto maksu atsevišķi par apkuri un karsto ūdeni.

  To, cik liela būs maksa par siltumenerģiju, nosaka kopējais ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms.

 • Maksa par siltumu

  Aprēķins par ēkai vai dzīvojamai mājai piegādāto siltumenerģiju, tiek veikts pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, atbilstoši spēkā esošam siltumenerģijas tarifam, kas ir apstiprināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

  Katra mēneša beigās ēkas pārvaldnieks, īpašnieks, atbildīgais pārstāvis vai Gren Latvija darbinieks (ja pastāv attiecīga vienošanās) nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un iesniedz tos Gren Jelgava aprēķinu veikšanai.

  Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā mājā izlietotās siltumenerģijas daudzuma, atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Abus šos siltumenerģijas daudzumus nosaka siltumenerģijas skaitītāji ēkas siltumpunktā.

  Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai, pamatojoties uz metodiku „Patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība Jelgavas pašvaldības teritorijā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šī metodika ir līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts ar mājas pārvaldnieku, pielikums.

  Dzīvokļu īpašniekiem, saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likumu” ir tiesības lemt par siltumenerģijas sadales kārtības izmaiņām dzīvojamā mājā, par šo lēmumu paziņojot savas mājas pārvaldniekam, kas attiecīgi informē  Gren Jelgava Klientu apkalpošanas speciālistus.